Quỹ Đầu Tư Usv

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Usv đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,618,063,221.47
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

Algorand (ALGO)

Vốn Hóa Thị Trường

1,551,569,960.92
$US

KL giao dịch trong 24

61,889,515.21
$US

KL giao dịch trong 24

61,889,515.21
$US

Helium (HNT)

Vốn Hóa Thị Trường

187,471,661.54
$US

KL giao dịch trong 24

10,139,140.83
$US

KL giao dịch trong 24

10,139,140.83
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

111,404,737.98
$US

KL giao dịch trong 24

5,634,474.54
$US

KL giao dịch trong 24

5,634,474.54
$US

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…