Quỹ Đầu Tư Usv

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Usv đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

148,128,889,219.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

Algorand (ALGO)

Vốn Hóa Thị Trường

1,719,845,610.20
$US

KL giao dịch trong 24

51,288,604.70
$US

KL giao dịch trong 24

51,288,604.70
$US

Helium (HNT)

Vốn Hóa Thị Trường

324,278,792.49
$US

KL giao dịch trong 24

1,577,801.77
$US

KL giao dịch trong 24

1,577,801.77
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

320,972,120.34
$US

KL giao dịch trong 24

5,336,362.01
$US

KL giao dịch trong 24

5,336,362.01
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

65,845,906.32
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…