Quỹ Đầu Tư Skyvision Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Skyvision Capital đã đầu tư

Highstreet (HIGH)

Vốn Hóa Thị Trường

85,051,951.74
$US

KL giao dịch trong 24

45,350,629.66
$US

KL giao dịch trong 24

45,350,629.66
$US

League of Kingdoms Arena (LOKA)

Vốn Hóa Thị Trường

40,182,189.99
$US

KL giao dịch trong 24

6,980,335.75
$US

KL giao dịch trong 24

6,980,335.75
$US

Nine Chronicles (WNCG)

Vốn Hóa Thị Trường

37,853,913.95
$US

KL giao dịch trong 24

438,364.17
$US

KL giao dịch trong 24

438,364.17
$US

Wilder World (WILD)

Vốn Hóa Thị Trường

35,554,602.05
$US

KL giao dịch trong 24

752,342.28
$US

KL giao dịch trong 24

752,342.28
$US

GuildFi (GF)

Vốn Hóa Thị Trường

22,849,381.04
$US

KL giao dịch trong 24

2,382,472.91
$US

KL giao dịch trong 24

2,382,472.91
$US

Aurory (AURY)

Vốn Hóa Thị Trường

11,554,960.97
$US

KL giao dịch trong 24

90,997.37
$US

KL giao dịch trong 24

90,997.37
$US

ChainGuardians (CGG)

Vốn Hóa Thị Trường

6,152,468.15
$US

KL giao dịch trong 24

163,479.20
$US

KL giao dịch trong 24

163,479.20
$US

Solanium (SLIM)

Vốn Hóa Thị Trường

5,252,760.98
$US

KL giao dịch trong 24

674,464.25
$US

KL giao dịch trong 24

674,464.25
$US

Solrise Finance (SLRS)

Vốn Hóa Thị Trường

2,302,233.14
$US

KL giao dịch trong 24

17,229.51
$US

KL giao dịch trong 24

17,229.51
$US

Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Vốn Hóa Thị Trường

2,125,352.81
$US

KL giao dịch trong 24

18,705.96
$US

KL giao dịch trong 24

18,705.96
$US

Crabada (CRA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,133,646.75
$US

KL giao dịch trong 24

49,669.47
$US

KL giao dịch trong 24

49,669.47
$US

DOSE (DOSE)

Vốn Hóa Thị Trường

317,308.09
$US

KL giao dịch trong 24

979,677.28
$US

KL giao dịch trong 24

979,677.28
$US

CropperFinance (CRP)

Vốn Hóa Thị Trường

156,533.05
$US

KL giao dịch trong 24

77,133.15
$US

KL giao dịch trong 24

77,133.15
$US

Forest Knight (KNIGHT)

Vốn Hóa Thị Trường

53,184.05
$US

KL giao dịch trong 24

98,981.19
$US

KL giao dịch trong 24

98,981.19
$US

Sypool (SYP)

Vốn Hóa Thị Trường

43,086.54
$US

KL giao dịch trong 24

91,626.60
$US

KL giao dịch trong 24

91,626.60
$US

Netvrk (NTVRK)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

358,621.69
$US

KL giao dịch trong 24

358,621.69
$US

Ethermon (EMON)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

276,362.39
$US

KL giao dịch trong 24

276,362.39
$US

Quidd (QUIDD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

83,972.77
$US

KL giao dịch trong 24

83,972.77
$US

Vent Finance (VENT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

63,669.35
$US

KL giao dịch trong 24

63,669.35
$US

Cykura (CYS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

51,050.10
$US

KL giao dịch trong 24

51,050.10
$US

Parrot Protocol (PRT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

17,273.14
$US

KL giao dịch trong 24

17,273.14
$US

Waggle Network (WAG)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

13,532.98
$US

KL giao dịch trong 24

13,532.98
$US

GooseFX (GOFX)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

12,232.47
$US

KL giao dịch trong 24

12,232.47
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Skyvision Capital

Nên mua Highstreet (HIGH) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Nine Chronicles (WNCG) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Wilder World (WILD) Nên mua Highstreet (HIGH) hay GuildFi (GF) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Aurory (AURY) Nên mua Highstreet (HIGH) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Solanium (SLIM) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Crabada (CRA) Nên mua Highstreet (HIGH) hay DOSE (DOSE) Nên mua Highstreet (HIGH) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Sypool (SYP) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Ethermon (EMON) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Cykura (CYS) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Highstreet (HIGH) hay GooseFX (GOFX) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Nine Chronicles (WNCG) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Wilder World (WILD) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay GuildFi (GF) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Aurory (AURY) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Solanium (SLIM) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Crabada (CRA) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay DOSE (DOSE) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay CropperFinance (CRP) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Sypool (SYP) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Ethermon (EMON) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Quidd (QUIDD) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Vent Finance (VENT) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Cykura (CYS) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Waggle Network (WAG) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Wilder World (WILD) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay GuildFi (GF) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Aurory (AURY) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Solanium (SLIM) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Crabada (CRA) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay DOSE (DOSE) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Sypool (SYP) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Ethermon (EMON) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Cykura (CYS) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Nine Chronicles (WNCG) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Wilder World (WILD) hay GuildFi (GF) Nên mua Wilder World (WILD) hay Aurory (AURY) Nên mua Wilder World (WILD) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Wilder World (WILD) hay Solanium (SLIM) Nên mua Wilder World (WILD) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Wilder World (WILD) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Wilder World (WILD) hay Crabada (CRA) Nên mua Wilder World (WILD) hay DOSE (DOSE) Nên mua Wilder World (WILD) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Wilder World (WILD) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Wilder World (WILD) hay Sypool (SYP) Nên mua Wilder World (WILD) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Wilder World (WILD) hay Ethermon (EMON) Nên mua Wilder World (WILD) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Wilder World (WILD) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Wilder World (WILD) hay Cykura (CYS) Nên mua Wilder World (WILD) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Wilder World (WILD) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Wilder World (WILD) hay GooseFX (GOFX) Nên mua GuildFi (GF) hay Aurory (AURY) Nên mua GuildFi (GF) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua GuildFi (GF) hay Solanium (SLIM) Nên mua GuildFi (GF) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua GuildFi (GF) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua GuildFi (GF) hay Crabada (CRA) Nên mua GuildFi (GF) hay DOSE (DOSE) Nên mua GuildFi (GF) hay CropperFinance (CRP) Nên mua GuildFi (GF) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua GuildFi (GF) hay Sypool (SYP) Nên mua GuildFi (GF) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua GuildFi (GF) hay Ethermon (EMON) Nên mua GuildFi (GF) hay Quidd (QUIDD) Nên mua GuildFi (GF) hay Vent Finance (VENT) Nên mua GuildFi (GF) hay Cykura (CYS) Nên mua GuildFi (GF) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua GuildFi (GF) hay Waggle Network (WAG) Nên mua GuildFi (GF) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Aurory (AURY) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Aurory (AURY) hay Solanium (SLIM) Nên mua Aurory (AURY) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Aurory (AURY) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Aurory (AURY) hay Crabada (CRA) Nên mua Aurory (AURY) hay DOSE (DOSE) Nên mua Aurory (AURY) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Aurory (AURY) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Aurory (AURY) hay Sypool (SYP) Nên mua Aurory (AURY) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Aurory (AURY) hay Ethermon (EMON) Nên mua Aurory (AURY) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Aurory (AURY) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Aurory (AURY) hay Cykura (CYS) Nên mua Aurory (AURY) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Aurory (AURY) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Aurory (AURY) hay GooseFX (GOFX) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Solanium (SLIM) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Crabada (CRA) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay DOSE (DOSE) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay CropperFinance (CRP) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Sypool (SYP) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Ethermon (EMON) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Quidd (QUIDD) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Vent Finance (VENT) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Cykura (CYS) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Waggle Network (WAG) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Solanium (SLIM) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Solanium (SLIM) hay Crabada (CRA) Nên mua Solanium (SLIM) hay DOSE (DOSE) Nên mua Solanium (SLIM) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Solanium (SLIM) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Sypool (SYP) Nên mua Solanium (SLIM) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Solanium (SLIM) hay Ethermon (EMON) Nên mua Solanium (SLIM) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Solanium (SLIM) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Cykura (CYS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Solanium (SLIM) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Crabada (CRA) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay DOSE (DOSE) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Sypool (SYP) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Ethermon (EMON) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Cykura (CYS) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Crabada (CRA) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay DOSE (DOSE) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Sypool (SYP) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Ethermon (EMON) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Cykura (CYS) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Crabada (CRA) hay DOSE (DOSE) Nên mua Crabada (CRA) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Crabada (CRA) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Crabada (CRA) hay Sypool (SYP) Nên mua Crabada (CRA) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Crabada (CRA) hay Ethermon (EMON) Nên mua Crabada (CRA) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Crabada (CRA) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Crabada (CRA) hay Cykura (CYS) Nên mua Crabada (CRA) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Crabada (CRA) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Crabada (CRA) hay GooseFX (GOFX) Nên mua DOSE (DOSE) hay CropperFinance (CRP) Nên mua DOSE (DOSE) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua DOSE (DOSE) hay Sypool (SYP) Nên mua DOSE (DOSE) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua DOSE (DOSE) hay Ethermon (EMON) Nên mua DOSE (DOSE) hay Quidd (QUIDD) Nên mua DOSE (DOSE) hay Vent Finance (VENT) Nên mua DOSE (DOSE) hay Cykura (CYS) Nên mua DOSE (DOSE) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua DOSE (DOSE) hay Waggle Network (WAG) Nên mua DOSE (DOSE) hay GooseFX (GOFX) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Sypool (SYP) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Ethermon (EMON) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Quidd (QUIDD) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Vent Finance (VENT) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Cykura (CYS) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Waggle Network (WAG) Nên mua CropperFinance (CRP) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Sypool (SYP) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Ethermon (EMON) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Cykura (CYS) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Sypool (SYP) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Sypool (SYP) hay Ethermon (EMON) Nên mua Sypool (SYP) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Sypool (SYP) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Sypool (SYP) hay Cykura (CYS) Nên mua Sypool (SYP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Sypool (SYP) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Sypool (SYP) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Ethermon (EMON) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Cykura (CYS) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Ethermon (EMON) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Ethermon (EMON) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Ethermon (EMON) hay Cykura (CYS) Nên mua Ethermon (EMON) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Ethermon (EMON) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Ethermon (EMON) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Cykura (CYS) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Quidd (QUIDD) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Vent Finance (VENT) hay Cykura (CYS) Nên mua Vent Finance (VENT) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Vent Finance (VENT) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Vent Finance (VENT) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Cykura (CYS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Cykura (CYS) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Cykura (CYS) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay GooseFX (GOFX) Nên mua Waggle Network (WAG) hay GooseFX (GOFX)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…