Quỹ Đầu Tư Skyvision Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Skyvision Capital đã đầu tư

Wilder World (WILD)

Vốn Hóa Thị Trường

17,963,138.03
$US

KL giao dịch trong 24

764,905.93
$US

KL giao dịch trong 24

764,905.93
$US

Highstreet (HIGH)

Vốn Hóa Thị Trường

13,667,682.96
$US

KL giao dịch trong 24

3,626,469.33
$US

KL giao dịch trong 24

3,626,469.33
$US

Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG)

Vốn Hóa Thị Trường

6,821,217.72
$US

KL giao dịch trong 24

554,345.45
$US

KL giao dịch trong 24

554,345.45
$US

Aurory (AURY)

Vốn Hóa Thị Trường

5,450,529.11
$US

KL giao dịch trong 24

94,563.73
$US

KL giao dịch trong 24

94,563.73
$US

GuildFi (GF)

Vốn Hóa Thị Trường

5,412,880.11
$US

KL giao dịch trong 24

1,116,174.18
$US

KL giao dịch trong 24

1,116,174.18
$US

Solanium (SLIM)

Vốn Hóa Thị Trường

4,197,377.90
$US

KL giao dịch trong 24

1,660,662.50
$US

KL giao dịch trong 24

1,660,662.50
$US

ChainGuardians (CGG)

Vốn Hóa Thị Trường

4,096,640.43
$US

KL giao dịch trong 24

236,231.34
$US

KL giao dịch trong 24

236,231.34
$US

Crabada (CRA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,293,740.58
$US

KL giao dịch trong 24

107,478.43
$US

KL giao dịch trong 24

107,478.43
$US

Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Vốn Hóa Thị Trường

1,202,408.72
$US

KL giao dịch trong 24

12,324.46
$US

KL giao dịch trong 24

12,324.46
$US

DOSE (DOSE)

Vốn Hóa Thị Trường

393,435.94
$US

KL giao dịch trong 24

475,833.72
$US

KL giao dịch trong 24

475,833.72
$US

Solrise Finance (SLRS)

Vốn Hóa Thị Trường

327,249.26
$US

KL giao dịch trong 24

6,825.98
$US

KL giao dịch trong 24

6,825.98
$US

Forest Knight (KNIGHT)

Vốn Hóa Thị Trường

192,598.92
$US

KL giao dịch trong 24

106,578.09
$US

KL giao dịch trong 24

106,578.09
$US

CropperFinance (CRP)

Vốn Hóa Thị Trường

184,231.15
$US

KL giao dịch trong 24

71,210.06
$US

KL giao dịch trong 24

71,210.06
$US

Sypool (SYP)

Vốn Hóa Thị Trường

91,190.94
$US

KL giao dịch trong 24

88,829.54
$US

KL giao dịch trong 24

88,829.54
$US

Sienna (SIENNA)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

1,464,681.20
$US

KL giao dịch trong 24

1,464,681.20
$US

Netvrk (NTVRK)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

186,807.40
$US

KL giao dịch trong 24

186,807.40
$US

Cykura (CYS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

65,952.09
$US

KL giao dịch trong 24

65,952.09
$US

Ethermon (EMON)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

46,399.49
$US

KL giao dịch trong 24

46,399.49
$US

Quidd (QUIDD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

39,024.65
$US

KL giao dịch trong 24

39,024.65
$US

Vent Finance (VENT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

19,773.90
$US

KL giao dịch trong 24

19,773.90
$US

Parrot Protocol (PRT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

14,431.07
$US

KL giao dịch trong 24

14,431.07
$US

Waggle Network (WAG)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

10,029.01
$US

KL giao dịch trong 24

10,029.01
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Skyvision Capital

Nên mua Wilder World (WILD) hay Highstreet (HIGH) Nên mua Wilder World (WILD) hay Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) Nên mua Wilder World (WILD) hay Aurory (AURY) Nên mua Wilder World (WILD) hay GuildFi (GF) Nên mua Wilder World (WILD) hay Solanium (SLIM) Nên mua Wilder World (WILD) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Wilder World (WILD) hay Crabada (CRA) Nên mua Wilder World (WILD) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Wilder World (WILD) hay DOSE (DOSE) Nên mua Wilder World (WILD) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Wilder World (WILD) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Wilder World (WILD) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Wilder World (WILD) hay Sypool (SYP) Nên mua Wilder World (WILD) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Wilder World (WILD) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Wilder World (WILD) hay Cykura (CYS) Nên mua Wilder World (WILD) hay Ethermon (EMON) Nên mua Wilder World (WILD) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Wilder World (WILD) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Wilder World (WILD) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Wilder World (WILD) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Aurory (AURY) Nên mua Highstreet (HIGH) hay GuildFi (GF) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Solanium (SLIM) Nên mua Highstreet (HIGH) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Crabada (CRA) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Highstreet (HIGH) hay DOSE (DOSE) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Highstreet (HIGH) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Sypool (SYP) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Cykura (CYS) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Ethermon (EMON) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Highstreet (HIGH) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Aurory (AURY) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay GuildFi (GF) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Solanium (SLIM) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Crabada (CRA) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay DOSE (DOSE) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Sypool (SYP) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Cykura (CYS) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Ethermon (EMON) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Wrapped NCG (Nine Chronicles Gold) (WNCG) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Aurory (AURY) hay GuildFi (GF) Nên mua Aurory (AURY) hay Solanium (SLIM) Nên mua Aurory (AURY) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Aurory (AURY) hay Crabada (CRA) Nên mua Aurory (AURY) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Aurory (AURY) hay DOSE (DOSE) Nên mua Aurory (AURY) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Aurory (AURY) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Aurory (AURY) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Aurory (AURY) hay Sypool (SYP) Nên mua Aurory (AURY) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Aurory (AURY) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Aurory (AURY) hay Cykura (CYS) Nên mua Aurory (AURY) hay Ethermon (EMON) Nên mua Aurory (AURY) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Aurory (AURY) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Aurory (AURY) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Aurory (AURY) hay Waggle Network (WAG) Nên mua GuildFi (GF) hay Solanium (SLIM) Nên mua GuildFi (GF) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua GuildFi (GF) hay Crabada (CRA) Nên mua GuildFi (GF) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua GuildFi (GF) hay DOSE (DOSE) Nên mua GuildFi (GF) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua GuildFi (GF) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua GuildFi (GF) hay CropperFinance (CRP) Nên mua GuildFi (GF) hay Sypool (SYP) Nên mua GuildFi (GF) hay Sienna (SIENNA) Nên mua GuildFi (GF) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua GuildFi (GF) hay Cykura (CYS) Nên mua GuildFi (GF) hay Ethermon (EMON) Nên mua GuildFi (GF) hay Quidd (QUIDD) Nên mua GuildFi (GF) hay Vent Finance (VENT) Nên mua GuildFi (GF) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua GuildFi (GF) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Solanium (SLIM) hay ChainGuardians (CGG) Nên mua Solanium (SLIM) hay Crabada (CRA) Nên mua Solanium (SLIM) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Solanium (SLIM) hay DOSE (DOSE) Nên mua Solanium (SLIM) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Solanium (SLIM) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Solanium (SLIM) hay Sypool (SYP) Nên mua Solanium (SLIM) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Solanium (SLIM) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Solanium (SLIM) hay Cykura (CYS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Ethermon (EMON) Nên mua Solanium (SLIM) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Solanium (SLIM) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Waggle Network (WAG) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Crabada (CRA) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay DOSE (DOSE) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay CropperFinance (CRP) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Sypool (SYP) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Sienna (SIENNA) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Cykura (CYS) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Ethermon (EMON) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Quidd (QUIDD) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Vent Finance (VENT) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua ChainGuardians (CGG) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Crabada (CRA) hay Blockchain Monster Hunt (BCMC) Nên mua Crabada (CRA) hay DOSE (DOSE) Nên mua Crabada (CRA) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Crabada (CRA) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Crabada (CRA) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Crabada (CRA) hay Sypool (SYP) Nên mua Crabada (CRA) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Crabada (CRA) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Crabada (CRA) hay Cykura (CYS) Nên mua Crabada (CRA) hay Ethermon (EMON) Nên mua Crabada (CRA) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Crabada (CRA) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Crabada (CRA) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Crabada (CRA) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay DOSE (DOSE) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Sypool (SYP) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Cykura (CYS) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Ethermon (EMON) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Blockchain Monster Hunt (BCMC) hay Waggle Network (WAG) Nên mua DOSE (DOSE) hay Solrise Finance (SLRS) Nên mua DOSE (DOSE) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua DOSE (DOSE) hay CropperFinance (CRP) Nên mua DOSE (DOSE) hay Sypool (SYP) Nên mua DOSE (DOSE) hay Sienna (SIENNA) Nên mua DOSE (DOSE) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua DOSE (DOSE) hay Cykura (CYS) Nên mua DOSE (DOSE) hay Ethermon (EMON) Nên mua DOSE (DOSE) hay Quidd (QUIDD) Nên mua DOSE (DOSE) hay Vent Finance (VENT) Nên mua DOSE (DOSE) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua DOSE (DOSE) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Forest Knight (KNIGHT) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Sypool (SYP) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Cykura (CYS) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Ethermon (EMON) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solrise Finance (SLRS) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay CropperFinance (CRP) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Sypool (SYP) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Cykura (CYS) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Ethermon (EMON) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Forest Knight (KNIGHT) hay Waggle Network (WAG) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Sypool (SYP) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Sienna (SIENNA) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Cykura (CYS) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Ethermon (EMON) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Quidd (QUIDD) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Vent Finance (VENT) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua CropperFinance (CRP) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Sypool (SYP) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Sypool (SYP) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Sypool (SYP) hay Cykura (CYS) Nên mua Sypool (SYP) hay Ethermon (EMON) Nên mua Sypool (SYP) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Sypool (SYP) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Sypool (SYP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Sypool (SYP) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Netvrk (NTVRK) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Cykura (CYS) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Ethermon (EMON) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Cykura (CYS) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Ethermon (EMON) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Netvrk (NTVRK) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Cykura (CYS) hay Ethermon (EMON) Nên mua Cykura (CYS) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Cykura (CYS) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Cykura (CYS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Cykura (CYS) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Ethermon (EMON) hay Quidd (QUIDD) Nên mua Ethermon (EMON) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Ethermon (EMON) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Ethermon (EMON) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Vent Finance (VENT) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Quidd (QUIDD) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Vent Finance (VENT) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Vent Finance (VENT) hay Waggle Network (WAG) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay Waggle Network (WAG)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…