Quỹ Đầu Tư Poolz Finance

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Poolz Finance đã đầu tư

SingularityDAO (SDAO)

Vốn Hóa Thị Trường

31,172,389.53
$US

KL giao dịch trong 24

1,778,404.25
$US

KL giao dịch trong 24

1,778,404.25
$US

NFTrade (NFTD)

Vốn Hóa Thị Trường

7,479,071.16
$US

KL giao dịch trong 24

115,202.33
$US

KL giao dịch trong 24

115,202.33
$US

HAPI Protocol (HAPI)

Vốn Hóa Thị Trường

5,226,134.27
$US

KL giao dịch trong 24

1,789,499.21
$US

KL giao dịch trong 24

1,789,499.21
$US

Kryptomon (KMON)

Vốn Hóa Thị Trường

4,134,803.80
$US

KL giao dịch trong 24

129,164.81
$US

KL giao dịch trong 24

129,164.81
$US

LABS Group (LABS)

Vốn Hóa Thị Trường

3,238,335.46
$US

KL giao dịch trong 24

508,741.15
$US

KL giao dịch trong 24

508,741.15
$US

Raze Network (RAZE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,437,388.19
$US

KL giao dịch trong 24

1,977,018.14
$US

KL giao dịch trong 24

1,977,018.14
$US

disBalancer (DDOS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,216,393.04
$US

KL giao dịch trong 24

108,138.57
$US

KL giao dịch trong 24

108,138.57
$US

DeHive (DHV)

Vốn Hóa Thị Trường

532,326.41
$US

KL giao dịch trong 24

30,790.46
$US

KL giao dịch trong 24

30,790.46
$US

Cook Finance (COOK)

Vốn Hóa Thị Trường

494,761.49
$US

KL giao dịch trong 24

322,755.68
$US

KL giao dịch trong 24

322,755.68
$US

Playcent (PCNT)

Vốn Hóa Thị Trường

370,548.73
$US

KL giao dịch trong 24

66,466.41
$US

KL giao dịch trong 24

66,466.41
$US

Lepricon (L3P)

Vốn Hóa Thị Trường

199,644.34
$US

KL giao dịch trong 24

860.88
$US

KL giao dịch trong 24

860.88
$US

Rage Fan (RAGE)

Vốn Hóa Thị Trường

132,135.67
$US

KL giao dịch trong 24

1,087.30
$US

KL giao dịch trong 24

1,087.30
$US

POLKARARE (PRARE)

Vốn Hóa Thị Trường

85,627.09
$US

KL giao dịch trong 24

36,251.72
$US

KL giao dịch trong 24

36,251.72
$US

Yellow Road (ROAD)

Vốn Hóa Thị Trường

54,466.60
$US

KL giao dịch trong 24

233.22
$US

KL giao dịch trong 24

233.22
$US

1MillionNFTs (1MIL)

Vốn Hóa Thị Trường

40,812.38
$US

KL giao dịch trong 24

34,116.60
$US

KL giao dịch trong 24

34,116.60
$US

Gem Guardian (GEMG)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

429,831.65
$US

KL giao dịch trong 24

429,831.65
$US

Gains Associates (GAINS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

376,935.82
$US

KL giao dịch trong 24

376,935.82
$US

Radar (RADAR)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

226,343.10
$US

KL giao dịch trong 24

226,343.10
$US

Franklin (FLY)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

87,952.01
$US

KL giao dịch trong 24

87,952.01
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Poolz Finance

Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay NFTrade (NFTD) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay HAPI Protocol (HAPI) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Kryptomon (KMON) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay LABS Group (LABS) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Raze Network (RAZE) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay disBalancer (DDOS) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay DeHive (DHV) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Cook Finance (COOK) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Playcent (PCNT) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Lepricon (L3P) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Radar (RADAR) Nên mua SingularityDAO (SDAO) hay Franklin (FLY) Nên mua NFTrade (NFTD) hay HAPI Protocol (HAPI) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Kryptomon (KMON) Nên mua NFTrade (NFTD) hay LABS Group (LABS) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Raze Network (RAZE) Nên mua NFTrade (NFTD) hay disBalancer (DDOS) Nên mua NFTrade (NFTD) hay DeHive (DHV) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Cook Finance (COOK) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Playcent (PCNT) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Lepricon (L3P) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua NFTrade (NFTD) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua NFTrade (NFTD) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Radar (RADAR) Nên mua NFTrade (NFTD) hay Franklin (FLY) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Kryptomon (KMON) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay LABS Group (LABS) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Raze Network (RAZE) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay disBalancer (DDOS) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay DeHive (DHV) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Cook Finance (COOK) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Playcent (PCNT) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Lepricon (L3P) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Radar (RADAR) Nên mua HAPI Protocol (HAPI) hay Franklin (FLY) Nên mua Kryptomon (KMON) hay LABS Group (LABS) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Raze Network (RAZE) Nên mua Kryptomon (KMON) hay disBalancer (DDOS) Nên mua Kryptomon (KMON) hay DeHive (DHV) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Cook Finance (COOK) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Playcent (PCNT) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Lepricon (L3P) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Kryptomon (KMON) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua Kryptomon (KMON) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Radar (RADAR) Nên mua Kryptomon (KMON) hay Franklin (FLY) Nên mua LABS Group (LABS) hay Raze Network (RAZE) Nên mua LABS Group (LABS) hay disBalancer (DDOS) Nên mua LABS Group (LABS) hay DeHive (DHV) Nên mua LABS Group (LABS) hay Cook Finance (COOK) Nên mua LABS Group (LABS) hay Playcent (PCNT) Nên mua LABS Group (LABS) hay Lepricon (L3P) Nên mua LABS Group (LABS) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua LABS Group (LABS) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua LABS Group (LABS) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua LABS Group (LABS) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua LABS Group (LABS) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua LABS Group (LABS) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua LABS Group (LABS) hay Radar (RADAR) Nên mua LABS Group (LABS) hay Franklin (FLY) Nên mua Raze Network (RAZE) hay disBalancer (DDOS) Nên mua Raze Network (RAZE) hay DeHive (DHV) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Cook Finance (COOK) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Playcent (PCNT) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Lepricon (L3P) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Raze Network (RAZE) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua Raze Network (RAZE) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Radar (RADAR) Nên mua Raze Network (RAZE) hay Franklin (FLY) Nên mua disBalancer (DDOS) hay DeHive (DHV) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Cook Finance (COOK) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Playcent (PCNT) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Lepricon (L3P) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua disBalancer (DDOS) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua disBalancer (DDOS) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Radar (RADAR) Nên mua disBalancer (DDOS) hay Franklin (FLY) Nên mua DeHive (DHV) hay Cook Finance (COOK) Nên mua DeHive (DHV) hay Playcent (PCNT) Nên mua DeHive (DHV) hay Lepricon (L3P) Nên mua DeHive (DHV) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua DeHive (DHV) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua DeHive (DHV) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua DeHive (DHV) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua DeHive (DHV) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua DeHive (DHV) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua DeHive (DHV) hay Radar (RADAR) Nên mua DeHive (DHV) hay Franklin (FLY) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Playcent (PCNT) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Lepricon (L3P) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Cook Finance (COOK) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua Cook Finance (COOK) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Radar (RADAR) Nên mua Cook Finance (COOK) hay Franklin (FLY) Nên mua Playcent (PCNT) hay Lepricon (L3P) Nên mua Playcent (PCNT) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Playcent (PCNT) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Playcent (PCNT) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua Playcent (PCNT) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Playcent (PCNT) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Playcent (PCNT) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Playcent (PCNT) hay Radar (RADAR) Nên mua Playcent (PCNT) hay Franklin (FLY) Nên mua Lepricon (L3P) hay Rage Fan (RAGE) Nên mua Lepricon (L3P) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Lepricon (L3P) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua Lepricon (L3P) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Lepricon (L3P) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Lepricon (L3P) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Lepricon (L3P) hay Radar (RADAR) Nên mua Lepricon (L3P) hay Franklin (FLY) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay POLKARARE (PRARE) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Radar (RADAR) Nên mua Rage Fan (RAGE) hay Franklin (FLY) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Yellow Road (ROAD) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Radar (RADAR) Nên mua POLKARARE (PRARE) hay Franklin (FLY) Nên mua Yellow Road (ROAD) hay 1MillionNFTs (1MIL) Nên mua Yellow Road (ROAD) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua Yellow Road (ROAD) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Yellow Road (ROAD) hay Radar (RADAR) Nên mua Yellow Road (ROAD) hay Franklin (FLY) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Gem Guardian (GEMG) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Radar (RADAR) Nên mua 1MillionNFTs (1MIL) hay Franklin (FLY) Nên mua Gem Guardian (GEMG) hay Gains Associates (GAINS) Nên mua Gem Guardian (GEMG) hay Radar (RADAR) Nên mua Gem Guardian (GEMG) hay Franklin (FLY) Nên mua Gains Associates (GAINS) hay Radar (RADAR) Nên mua Gains Associates (GAINS) hay Franklin (FLY) Nên mua Radar (RADAR) hay Franklin (FLY)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…