Quỹ Đầu Tư Placeholder Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Placeholder Ventures đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

233,703,064,792.93
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

9,413,544,603.38
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

1,487,787,060.98
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

KL giao dịch trong 24

159,938,810.20
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,054,156.33
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

Decred (DCR)

Vốn Hóa Thị Trường

518,802,859.44
$US

KL giao dịch trong 24

5,605,362.31
$US

KL giao dịch trong 24

5,605,362.31
$US

0x (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

369,772,251.36
$US

KL giao dịch trong 24

183,435,057.39
$US

KL giao dịch trong 24

183,435,057.39
$US

UMA (UMA)

Vốn Hóa Thị Trường

198,772,368.48
$US

KL giao dịch trong 24

22,667,294.23
$US

KL giao dịch trong 24

22,667,294.23
$US

NXM (NXM)

Vốn Hóa Thị Trường

410,800,303.02
$US

KL giao dịch trong 24

717.46
$US

KL giao dịch trong 24

717.46
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

74,533,408.79
$US

KL giao dịch trong 24

9,214,549.50
$US

KL giao dịch trong 24

9,214,549.50
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

63,936,759.79
$US

KL giao dịch trong 24

11,397,869.99
$US

KL giao dịch trong 24

11,397,869.99
$US

Aragon (ANT)

Vốn Hóa Thị Trường

62,188,928.86
$US

KL giao dịch trong 24

11,937,938.06
$US

KL giao dịch trong 24

11,937,938.06
$US

Enzyme (MLN)

Vốn Hóa Thị Trường

61,898,669.86
$US

KL giao dịch trong 24

4,160,817.67
$US

KL giao dịch trong 24

4,160,817.67
$US

Radicle (RAD)

Vốn Hóa Thị Trường

58,925,402.01
$US

KL giao dịch trong 24

4,410,437.43
$US

KL giao dịch trong 24

4,410,437.43
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

52,407,753.19
$US

KL giao dịch trong 24

23,666,025.18
$US

KL giao dịch trong 24

23,666,025.18
$US

FOAM (FOAM)

Vốn Hóa Thị Trường

7,058,660.57
$US

KL giao dịch trong 24

8,449.25
$US

KL giao dịch trong 24

8,449.25
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Placeholder Ventures

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decred (DCR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay UMA (UMA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NXM (NXM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay API3 (API3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aragon (ANT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Enzyme (MLN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Radicle (RAD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Balancer (BAL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay FOAM (FOAM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decred (DCR) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay UMA (UMA) Nên mua Ethereum (ETH) hay NXM (NXM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Numeraire (NMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay API3 (API3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aragon (ANT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Enzyme (MLN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Radicle (RAD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Balancer (BAL) Nên mua Ethereum (ETH) hay FOAM (FOAM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Maker (MKR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Decred (DCR) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay UMA (UMA) Nên mua Polkadot (DOT) hay NXM (NXM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay API3 (API3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aragon (ANT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Enzyme (MLN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Radicle (RAD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay FOAM (FOAM) Nên mua Zcash (ZEC) hay Maker (MKR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Decred (DCR) Nên mua Zcash (ZEC) hay 0x (ZRX) Nên mua Zcash (ZEC) hay UMA (UMA) Nên mua Zcash (ZEC) hay NXM (NXM) Nên mua Zcash (ZEC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Zcash (ZEC) hay API3 (API3) Nên mua Zcash (ZEC) hay Aragon (ANT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Enzyme (MLN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Radicle (RAD) Nên mua Zcash (ZEC) hay Balancer (BAL) Nên mua Zcash (ZEC) hay FOAM (FOAM) Nên mua Maker (MKR) hay Decred (DCR) Nên mua Maker (MKR) hay 0x (ZRX) Nên mua Maker (MKR) hay UMA (UMA) Nên mua Maker (MKR) hay NXM (NXM) Nên mua Maker (MKR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Maker (MKR) hay API3 (API3) Nên mua Maker (MKR) hay Aragon (ANT) Nên mua Maker (MKR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Maker (MKR) hay Radicle (RAD) Nên mua Maker (MKR) hay Balancer (BAL) Nên mua Maker (MKR) hay FOAM (FOAM) Nên mua Decred (DCR) hay 0x (ZRX) Nên mua Decred (DCR) hay UMA (UMA) Nên mua Decred (DCR) hay NXM (NXM) Nên mua Decred (DCR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Decred (DCR) hay API3 (API3) Nên mua Decred (DCR) hay Aragon (ANT) Nên mua Decred (DCR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Decred (DCR) hay Radicle (RAD) Nên mua Decred (DCR) hay Balancer (BAL) Nên mua Decred (DCR) hay FOAM (FOAM) Nên mua 0x (ZRX) hay UMA (UMA) Nên mua 0x (ZRX) hay NXM (NXM) Nên mua 0x (ZRX) hay Numeraire (NMR) Nên mua 0x (ZRX) hay API3 (API3) Nên mua 0x (ZRX) hay Aragon (ANT) Nên mua 0x (ZRX) hay Enzyme (MLN) Nên mua 0x (ZRX) hay Radicle (RAD) Nên mua 0x (ZRX) hay Balancer (BAL) Nên mua 0x (ZRX) hay FOAM (FOAM) Nên mua UMA (UMA) hay NXM (NXM) Nên mua UMA (UMA) hay Numeraire (NMR) Nên mua UMA (UMA) hay API3 (API3) Nên mua UMA (UMA) hay Aragon (ANT) Nên mua UMA (UMA) hay Enzyme (MLN) Nên mua UMA (UMA) hay Radicle (RAD) Nên mua UMA (UMA) hay Balancer (BAL) Nên mua UMA (UMA) hay FOAM (FOAM) Nên mua NXM (NXM) hay Numeraire (NMR) Nên mua NXM (NXM) hay API3 (API3) Nên mua NXM (NXM) hay Aragon (ANT) Nên mua NXM (NXM) hay Enzyme (MLN) Nên mua NXM (NXM) hay Radicle (RAD) Nên mua NXM (NXM) hay Balancer (BAL) Nên mua NXM (NXM) hay FOAM (FOAM) Nên mua Numeraire (NMR) hay API3 (API3) Nên mua Numeraire (NMR) hay Aragon (ANT) Nên mua Numeraire (NMR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Numeraire (NMR) hay Radicle (RAD) Nên mua Numeraire (NMR) hay Balancer (BAL) Nên mua Numeraire (NMR) hay FOAM (FOAM) Nên mua API3 (API3) hay Aragon (ANT) Nên mua API3 (API3) hay Enzyme (MLN) Nên mua API3 (API3) hay Radicle (RAD) Nên mua API3 (API3) hay Balancer (BAL) Nên mua API3 (API3) hay FOAM (FOAM) Nên mua Aragon (ANT) hay Enzyme (MLN) Nên mua Aragon (ANT) hay Radicle (RAD) Nên mua Aragon (ANT) hay Balancer (BAL) Nên mua Aragon (ANT) hay FOAM (FOAM) Nên mua Enzyme (MLN) hay Radicle (RAD) Nên mua Enzyme (MLN) hay Balancer (BAL) Nên mua Enzyme (MLN) hay FOAM (FOAM) Nên mua Radicle (RAD) hay Balancer (BAL) Nên mua Radicle (RAD) hay FOAM (FOAM) Nên mua Balancer (BAL) hay FOAM (FOAM)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…