Quỹ Đầu Tư Placeholder Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Placeholder Ventures đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

148,128,889,219.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

6,218,533,482.07
$US

KL giao dịch trong 24

146,024,129.14
$US

KL giao dịch trong 24

146,024,129.14
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

653,130,944.71
$US

KL giao dịch trong 24

59,635,131.72
$US

KL giao dịch trong 24

59,635,131.72
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

634,321,205.09
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

Decred (DCR)

Vốn Hóa Thị Trường

295,569,722.80
$US

KL giao dịch trong 24

2,673,879.45
$US

KL giao dịch trong 24

2,673,879.45
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

278,493,702.37
$US

KL giao dịch trong 24

8,648,011.20
$US

KL giao dịch trong 24

8,648,011.20
$US

0x (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

162,516,928.94
$US

KL giao dịch trong 24

9,371,751.23
$US

KL giao dịch trong 24

9,371,751.23
$US

UMA (UMA)

Vốn Hóa Thị Trường

116,440,653.50
$US

KL giao dịch trong 24

7,063,136.27
$US

KL giao dịch trong 24

7,063,136.27
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

83,179,775.62
$US

KL giao dịch trong 24

6,085,169.96
$US

KL giao dịch trong 24

6,085,169.96
$US

NXM (NXM)

Vốn Hóa Thị Trường

261,223,027.90
$US

KL giao dịch trong 24

13,647.89
$US

KL giao dịch trong 24

13,647.89
$US

Aragon (ANT)

Vốn Hóa Thị Trường

75,499,705.11
$US

KL giao dịch trong 24

4,722,220.36
$US

KL giao dịch trong 24

4,722,220.36
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

65,845,906.32
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

Radicle (RAD)

Vốn Hóa Thị Trường

54,917,727.43
$US

KL giao dịch trong 24

5,906,259.22
$US

KL giao dịch trong 24

5,906,259.22
$US

Enzyme (MLN)

Vốn Hóa Thị Trường

41,149,412.36
$US

KL giao dịch trong 24

829,269.74
$US

KL giao dịch trong 24

829,269.74
$US

FOAM (FOAM)

Vốn Hóa Thị Trường

6,097,922.67
$US

KL giao dịch trong 24

17.38
$US

KL giao dịch trong 24

17.38
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Placeholder Ventures

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decred (DCR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Balancer (BAL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay UMA (UMA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay API3 (API3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NXM (NXM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aragon (ANT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Radicle (RAD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Enzyme (MLN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay FOAM (FOAM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decred (DCR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Balancer (BAL) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay UMA (UMA) Nên mua Ethereum (ETH) hay API3 (API3) Nên mua Ethereum (ETH) hay NXM (NXM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aragon (ANT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Numeraire (NMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Radicle (RAD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Enzyme (MLN) Nên mua Ethereum (ETH) hay FOAM (FOAM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Maker (MKR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Decred (DCR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay UMA (UMA) Nên mua Polkadot (DOT) hay API3 (API3) Nên mua Polkadot (DOT) hay NXM (NXM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aragon (ANT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Radicle (RAD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Enzyme (MLN) Nên mua Polkadot (DOT) hay FOAM (FOAM) Nên mua Zcash (ZEC) hay Maker (MKR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Decred (DCR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Balancer (BAL) Nên mua Zcash (ZEC) hay 0x (ZRX) Nên mua Zcash (ZEC) hay UMA (UMA) Nên mua Zcash (ZEC) hay API3 (API3) Nên mua Zcash (ZEC) hay NXM (NXM) Nên mua Zcash (ZEC) hay Aragon (ANT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Radicle (RAD) Nên mua Zcash (ZEC) hay Enzyme (MLN) Nên mua Zcash (ZEC) hay FOAM (FOAM) Nên mua Maker (MKR) hay Decred (DCR) Nên mua Maker (MKR) hay Balancer (BAL) Nên mua Maker (MKR) hay 0x (ZRX) Nên mua Maker (MKR) hay UMA (UMA) Nên mua Maker (MKR) hay API3 (API3) Nên mua Maker (MKR) hay NXM (NXM) Nên mua Maker (MKR) hay Aragon (ANT) Nên mua Maker (MKR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Maker (MKR) hay Radicle (RAD) Nên mua Maker (MKR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Maker (MKR) hay FOAM (FOAM) Nên mua Decred (DCR) hay Balancer (BAL) Nên mua Decred (DCR) hay 0x (ZRX) Nên mua Decred (DCR) hay UMA (UMA) Nên mua Decred (DCR) hay API3 (API3) Nên mua Decred (DCR) hay NXM (NXM) Nên mua Decred (DCR) hay Aragon (ANT) Nên mua Decred (DCR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Decred (DCR) hay Radicle (RAD) Nên mua Decred (DCR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Decred (DCR) hay FOAM (FOAM) Nên mua Balancer (BAL) hay 0x (ZRX) Nên mua Balancer (BAL) hay UMA (UMA) Nên mua Balancer (BAL) hay API3 (API3) Nên mua Balancer (BAL) hay NXM (NXM) Nên mua Balancer (BAL) hay Aragon (ANT) Nên mua Balancer (BAL) hay Numeraire (NMR) Nên mua Balancer (BAL) hay Radicle (RAD) Nên mua Balancer (BAL) hay Enzyme (MLN) Nên mua Balancer (BAL) hay FOAM (FOAM) Nên mua 0x (ZRX) hay UMA (UMA) Nên mua 0x (ZRX) hay API3 (API3) Nên mua 0x (ZRX) hay NXM (NXM) Nên mua 0x (ZRX) hay Aragon (ANT) Nên mua 0x (ZRX) hay Numeraire (NMR) Nên mua 0x (ZRX) hay Radicle (RAD) Nên mua 0x (ZRX) hay Enzyme (MLN) Nên mua 0x (ZRX) hay FOAM (FOAM) Nên mua UMA (UMA) hay API3 (API3) Nên mua UMA (UMA) hay NXM (NXM) Nên mua UMA (UMA) hay Aragon (ANT) Nên mua UMA (UMA) hay Numeraire (NMR) Nên mua UMA (UMA) hay Radicle (RAD) Nên mua UMA (UMA) hay Enzyme (MLN) Nên mua UMA (UMA) hay FOAM (FOAM) Nên mua API3 (API3) hay NXM (NXM) Nên mua API3 (API3) hay Aragon (ANT) Nên mua API3 (API3) hay Numeraire (NMR) Nên mua API3 (API3) hay Radicle (RAD) Nên mua API3 (API3) hay Enzyme (MLN) Nên mua API3 (API3) hay FOAM (FOAM) Nên mua NXM (NXM) hay Aragon (ANT) Nên mua NXM (NXM) hay Numeraire (NMR) Nên mua NXM (NXM) hay Radicle (RAD) Nên mua NXM (NXM) hay Enzyme (MLN) Nên mua NXM (NXM) hay FOAM (FOAM) Nên mua Aragon (ANT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Aragon (ANT) hay Radicle (RAD) Nên mua Aragon (ANT) hay Enzyme (MLN) Nên mua Aragon (ANT) hay FOAM (FOAM) Nên mua Numeraire (NMR) hay Radicle (RAD) Nên mua Numeraire (NMR) hay Enzyme (MLN) Nên mua Numeraire (NMR) hay FOAM (FOAM) Nên mua Radicle (RAD) hay Enzyme (MLN) Nên mua Radicle (RAD) hay FOAM (FOAM) Nên mua Enzyme (MLN) hay FOAM (FOAM)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…