Quỹ Đầu Tư Petrock Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Petrock Capital đã đầu tư

Raydium (RAY)

Vốn Hóa Thị Trường

47,472,621.45
$US

KL giao dịch trong 24

4,745,942.98
$US

KL giao dịch trong 24

4,745,942.98
$US

Star Atlas DAO (POLIS)

Vốn Hóa Thị Trường

41,534,309.04
$US

KL giao dịch trong 24

450,079.91
$US

KL giao dịch trong 24

450,079.91
$US

Star Atlas (ATLAS)

Vốn Hóa Thị Trường

33,909,815.42
$US

KL giao dịch trong 24

2,089,845.93
$US

KL giao dịch trong 24

2,089,845.93
$US

Solanium (SLIM)

Vốn Hóa Thị Trường

5,252,760.98
$US

KL giao dịch trong 24

674,464.25
$US

KL giao dịch trong 24

674,464.25
$US

Lithium (LITH)

Vốn Hóa Thị Trường

3,823,624.43
$US

KL giao dịch trong 24

231,770.97
$US

KL giao dịch trong 24

231,770.97
$US

Only1 (LIKE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,140,224.18
$US

KL giao dịch trong 24

851,545.53
$US

KL giao dịch trong 24

851,545.53
$US

Step Finance (STEP)

Vốn Hóa Thị Trường

56,044.72
$US

KL giao dịch trong 24

70,567.28
$US

KL giao dịch trong 24

70,567.28
$US

HaloDAO (RNBW)

Vốn Hóa Thị Trường

0.53
$US

KL giao dịch trong 24

14.17
$US

KL giao dịch trong 24

14.17
$US

Aleph Zero (AZERO)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

3,510,820.92
$US

KL giao dịch trong 24

3,510,820.92
$US

Aldrin (RIN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

55,580.86
$US

KL giao dịch trong 24

55,580.86
$US

Cykura (CYS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

51,050.10
$US

KL giao dịch trong 24

51,050.10
$US

Parrot Protocol (PRT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

17,273.14
$US

KL giao dịch trong 24

17,273.14
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Petrock Capital

Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Raydium (RAY) hay Solanium (SLIM) Nên mua Raydium (RAY) hay Lithium (LITH) Nên mua Raydium (RAY) hay Only1 (LIKE) Nên mua Raydium (RAY) hay Step Finance (STEP) Nên mua Raydium (RAY) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Raydium (RAY) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Raydium (RAY) hay Aldrin (RIN) Nên mua Raydium (RAY) hay Cykura (CYS) Nên mua Raydium (RAY) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Solanium (SLIM) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Solanium (SLIM) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solanium (SLIM) hay Lithium (LITH) Nên mua Solanium (SLIM) hay Only1 (LIKE) Nên mua Solanium (SLIM) hay Step Finance (STEP) Nên mua Solanium (SLIM) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Solanium (SLIM) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Solanium (SLIM) hay Aldrin (RIN) Nên mua Solanium (SLIM) hay Cykura (CYS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Lithium (LITH) hay Only1 (LIKE) Nên mua Lithium (LITH) hay Step Finance (STEP) Nên mua Lithium (LITH) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Lithium (LITH) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Lithium (LITH) hay Aldrin (RIN) Nên mua Lithium (LITH) hay Cykura (CYS) Nên mua Lithium (LITH) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Only1 (LIKE) hay Step Finance (STEP) Nên mua Only1 (LIKE) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Only1 (LIKE) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Only1 (LIKE) hay Aldrin (RIN) Nên mua Only1 (LIKE) hay Cykura (CYS) Nên mua Only1 (LIKE) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Step Finance (STEP) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Step Finance (STEP) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua Step Finance (STEP) hay Aldrin (RIN) Nên mua Step Finance (STEP) hay Cykura (CYS) Nên mua Step Finance (STEP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Aleph Zero (AZERO) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Aldrin (RIN) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Cykura (CYS) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Aldrin (RIN) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Cykura (CYS) Nên mua Aleph Zero (AZERO) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Aldrin (RIN) hay Cykura (CYS) Nên mua Aldrin (RIN) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Cykura (CYS) hay Parrot Protocol (PRT)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…