Quỹ Đầu Tư Petrock Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Petrock Capital đã đầu tư

Raydium (RAY)

Vốn Hóa Thị Trường

77,977,925.21
$US

KL giao dịch trong 24

10,255,601.54
$US

KL giao dịch trong 24

10,255,601.54
$US

Star Atlas (ATLAS)

Vốn Hóa Thị Trường

13,190,092.68
$US

KL giao dịch trong 24

1,189,929.29
$US

KL giao dịch trong 24

1,189,929.29
$US

Solanium (SLIM)

Vốn Hóa Thị Trường

8,615,303.53
$US

KL giao dịch trong 24

1,145,158.91
$US

KL giao dịch trong 24

1,145,158.91
$US

Star Atlas DAO (POLIS)

Vốn Hóa Thị Trường

7,788,145.09
$US

KL giao dịch trong 24

335,607.99
$US

KL giao dịch trong 24

335,607.99
$US

Lithium (LITH)

Vốn Hóa Thị Trường

4,727,288.52
$US

KL giao dịch trong 24

119,166.04
$US

KL giao dịch trong 24

119,166.04
$US

Only1 (LIKE)

Vốn Hóa Thị Trường

3,138,905.17
$US

KL giao dịch trong 24

375,059.03
$US

KL giao dịch trong 24

375,059.03
$US

Step Finance (STEP)

Vốn Hóa Thị Trường

189,888.95
$US

KL giao dịch trong 24

2,243,607.61
$US

KL giao dịch trong 24

2,243,607.61
$US

HaloDAO (RNBW)

Vốn Hóa Thị Trường

33,805.27
$US

KL giao dịch trong 24

5.82
$US

KL giao dịch trong 24

5.82
$US

Cykura (CYS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

226,527.25
$US

KL giao dịch trong 24

226,527.25
$US

Parrot Protocol (PRT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

150,413.10
$US

KL giao dịch trong 24

150,413.10
$US

BlockchainSpace (GUILD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

57,727.50
$US

KL giao dịch trong 24

57,727.50
$US

Aldrin (RIN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

40,196.66
$US

KL giao dịch trong 24

40,196.66
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Petrock Capital

Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Raydium (RAY) hay Solanium (SLIM) Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Raydium (RAY) hay Lithium (LITH) Nên mua Raydium (RAY) hay Only1 (LIKE) Nên mua Raydium (RAY) hay Step Finance (STEP) Nên mua Raydium (RAY) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Raydium (RAY) hay Cykura (CYS) Nên mua Raydium (RAY) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Raydium (RAY) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Raydium (RAY) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Solanium (SLIM) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Solanium (SLIM) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Lithium (LITH) Nên mua Solanium (SLIM) hay Only1 (LIKE) Nên mua Solanium (SLIM) hay Step Finance (STEP) Nên mua Solanium (SLIM) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Solanium (SLIM) hay Cykura (CYS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solanium (SLIM) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Solanium (SLIM) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Lithium (LITH) hay Only1 (LIKE) Nên mua Lithium (LITH) hay Step Finance (STEP) Nên mua Lithium (LITH) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Lithium (LITH) hay Cykura (CYS) Nên mua Lithium (LITH) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Lithium (LITH) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Lithium (LITH) hay Aldrin (RIN) Nên mua Only1 (LIKE) hay Step Finance (STEP) Nên mua Only1 (LIKE) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Only1 (LIKE) hay Cykura (CYS) Nên mua Only1 (LIKE) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Only1 (LIKE) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Only1 (LIKE) hay Aldrin (RIN) Nên mua Step Finance (STEP) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Step Finance (STEP) hay Cykura (CYS) Nên mua Step Finance (STEP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Step Finance (STEP) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Step Finance (STEP) hay Aldrin (RIN) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Cykura (CYS) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Aldrin (RIN) Nên mua Cykura (CYS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Cykura (CYS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Cykura (CYS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay Aldrin (RIN) Nên mua BlockchainSpace (GUILD) hay Aldrin (RIN)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…