Quỹ Đầu Tư Petrock Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Petrock Capital đã đầu tư

Raydium (RAY)

Vốn Hóa Thị Trường

34,352,715.33
$US

KL giao dịch trong 24

8,561,519.43
$US

KL giao dịch trong 24

8,561,519.43
$US

Star Atlas (ATLAS)

Vốn Hóa Thị Trường

24,398,966.40
$US

KL giao dịch trong 24

1,025,907.08
$US

KL giao dịch trong 24

1,025,907.08
$US

Solanium (SLIM)

Vốn Hóa Thị Trường

4,197,377.90
$US

KL giao dịch trong 24

1,660,662.50
$US

KL giao dịch trong 24

1,660,662.50
$US

Star Atlas DAO (POLIS)

Vốn Hóa Thị Trường

4,059,965.93
$US

KL giao dịch trong 24

150,436.07
$US

KL giao dịch trong 24

150,436.07
$US

Lithium (LITH)

Vốn Hóa Thị Trường

2,901,748.59
$US

KL giao dịch trong 24

209,807.57
$US

KL giao dịch trong 24

209,807.57
$US

Only1 (LIKE)

Vốn Hóa Thị Trường

615,398.98
$US

KL giao dịch trong 24

309,394.42
$US

KL giao dịch trong 24

309,394.42
$US

Step Finance (STEP)

Vốn Hóa Thị Trường

43,353.01
$US

KL giao dịch trong 24

76,522.51
$US

KL giao dịch trong 24

76,522.51
$US

HaloDAO (RNBW)

Vốn Hóa Thị Trường

0.13
$US

KL giao dịch trong 24

2.49
$US

KL giao dịch trong 24

2.49
$US

Sienna (SIENNA)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

1,464,681.20
$US

KL giao dịch trong 24

1,464,681.20
$US

Cykura (CYS)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

65,952.09
$US

KL giao dịch trong 24

65,952.09
$US

Aldrin (RIN)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

46,725.30
$US

KL giao dịch trong 24

46,725.30
$US

Parrot Protocol (PRT)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

14,431.07
$US

KL giao dịch trong 24

14,431.07
$US

BlockchainSpace (GUILD)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

14,166.53
$US

KL giao dịch trong 24

14,166.53
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Petrock Capital

Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas (ATLAS) Nên mua Raydium (RAY) hay Solanium (SLIM) Nên mua Raydium (RAY) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Raydium (RAY) hay Lithium (LITH) Nên mua Raydium (RAY) hay Only1 (LIKE) Nên mua Raydium (RAY) hay Step Finance (STEP) Nên mua Raydium (RAY) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Raydium (RAY) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Raydium (RAY) hay Cykura (CYS) Nên mua Raydium (RAY) hay Aldrin (RIN) Nên mua Raydium (RAY) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Raydium (RAY) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Solanium (SLIM) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas (ATLAS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Solanium (SLIM) hay Star Atlas DAO (POLIS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Lithium (LITH) Nên mua Solanium (SLIM) hay Only1 (LIKE) Nên mua Solanium (SLIM) hay Step Finance (STEP) Nên mua Solanium (SLIM) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Solanium (SLIM) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Solanium (SLIM) hay Cykura (CYS) Nên mua Solanium (SLIM) hay Aldrin (RIN) Nên mua Solanium (SLIM) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Solanium (SLIM) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Lithium (LITH) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Only1 (LIKE) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Step Finance (STEP) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Cykura (CYS) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Star Atlas DAO (POLIS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Lithium (LITH) hay Only1 (LIKE) Nên mua Lithium (LITH) hay Step Finance (STEP) Nên mua Lithium (LITH) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Lithium (LITH) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Lithium (LITH) hay Cykura (CYS) Nên mua Lithium (LITH) hay Aldrin (RIN) Nên mua Lithium (LITH) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Lithium (LITH) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Only1 (LIKE) hay Step Finance (STEP) Nên mua Only1 (LIKE) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Only1 (LIKE) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Only1 (LIKE) hay Cykura (CYS) Nên mua Only1 (LIKE) hay Aldrin (RIN) Nên mua Only1 (LIKE) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Only1 (LIKE) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Step Finance (STEP) hay HaloDAO (RNBW) Nên mua Step Finance (STEP) hay Sienna (SIENNA) Nên mua Step Finance (STEP) hay Cykura (CYS) Nên mua Step Finance (STEP) hay Aldrin (RIN) Nên mua Step Finance (STEP) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Step Finance (STEP) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Sienna (SIENNA) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Cykura (CYS) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Aldrin (RIN) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua HaloDAO (RNBW) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Cykura (CYS) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Aldrin (RIN) Nên mua Sienna (SIENNA) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Sienna (SIENNA) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Cykura (CYS) hay Aldrin (RIN) Nên mua Cykura (CYS) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Cykura (CYS) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Aldrin (RIN) hay Parrot Protocol (PRT) Nên mua Aldrin (RIN) hay BlockchainSpace (GUILD) Nên mua Parrot Protocol (PRT) hay BlockchainSpace (GUILD)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…