Quỹ Đầu Tư Paradigm

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Paradigm đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

148,128,889,219.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

4,185,532,791.54
$US

KL giao dịch trong 24

94,125,213.12
$US

KL giao dịch trong 24

94,125,213.12
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

2,938,050,944.89
$US

KL giao dịch trong 24

92,780,250.45
$US

KL giao dịch trong 24

92,780,250.45
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

634,321,205.09
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

523,598,681.05
$US

KL giao dịch trong 24

21,017,072.26
$US

KL giao dịch trong 24

21,017,072.26
$US

Lido DAO (LDO)

Vốn Hóa Thị Trường

346,057,860.82
$US

KL giao dịch trong 24

15,386,439.69
$US

KL giao dịch trong 24

15,386,439.69
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

279,658,079.18
$US

KL giao dịch trong 24

12,432,407.00
$US

KL giao dịch trong 24

12,432,407.00
$US

Siacoin (SC)

Vốn Hóa Thị Trường

135,866,477.77
$US

KL giao dịch trong 24

3,022,741.51
$US

KL giao dịch trong 24

3,022,741.51
$US

dYdX (DYDX)

Vốn Hóa Thị Trường

118,617,673.62
$US

KL giao dịch trong 24

67,362,204.26
$US

KL giao dịch trong 24

67,362,204.26
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

73,446,435.94
$US

KL giao dịch trong 24

828,368.44
$US

KL giao dịch trong 24

828,368.44
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

65,845,906.32
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

Gitcoin (GTC)

Vốn Hóa Thị Trường

23,432,387.03
$US

KL giao dịch trong 24

6,990,044.01
$US

KL giao dịch trong 24

6,990,044.01
$US

Game.com (GTC)

Vốn Hóa Thị Trường

403,946.22
$US

KL giao dịch trong 24

16,593.24
$US

KL giao dịch trong 24

16,593.24
$US

Euler (EUL)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

1,747,464.79
$US

KL giao dịch trong 24

1,747,464.79
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Paradigm

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Synthetix (SNX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Siacoin (SC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay dYdX (DYDX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Game.com (GTC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Euler (EUL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Synthetix (SNX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Siacoin (SC) Nên mua Ethereum (ETH) hay dYdX (DYDX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Numeraire (NMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Game.com (GTC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Euler (EUL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Uniswap (UNI) hay Maker (MKR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Compound (COMP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Siacoin (SC) Nên mua Uniswap (UNI) hay dYdX (DYDX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Numeraire (NMR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Uniswap (UNI) hay Game.com (GTC) Nên mua Uniswap (UNI) hay Euler (EUL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Maker (MKR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Synthetix (SNX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Compound (COMP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Siacoin (SC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay dYdX (DYDX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Numeraire (NMR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Game.com (GTC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Euler (EUL) Nên mua Maker (MKR) hay Synthetix (SNX) Nên mua Maker (MKR) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Maker (MKR) hay Compound (COMP) Nên mua Maker (MKR) hay Siacoin (SC) Nên mua Maker (MKR) hay dYdX (DYDX) Nên mua Maker (MKR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Maker (MKR) hay Numeraire (NMR) Nên mua Maker (MKR) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Maker (MKR) hay Game.com (GTC) Nên mua Maker (MKR) hay Euler (EUL) Nên mua Synthetix (SNX) hay Lido DAO (LDO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Compound (COMP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Siacoin (SC) Nên mua Synthetix (SNX) hay dYdX (DYDX) Nên mua Synthetix (SNX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Synthetix (SNX) hay Numeraire (NMR) Nên mua Synthetix (SNX) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Synthetix (SNX) hay Game.com (GTC) Nên mua Synthetix (SNX) hay Euler (EUL) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Compound (COMP) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Siacoin (SC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay dYdX (DYDX) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Numeraire (NMR) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Game.com (GTC) Nên mua Lido DAO (LDO) hay Euler (EUL) Nên mua Compound (COMP) hay Siacoin (SC) Nên mua Compound (COMP) hay dYdX (DYDX) Nên mua Compound (COMP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Compound (COMP) hay Numeraire (NMR) Nên mua Compound (COMP) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Compound (COMP) hay Game.com (GTC) Nên mua Compound (COMP) hay Euler (EUL) Nên mua Siacoin (SC) hay dYdX (DYDX) Nên mua Siacoin (SC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Siacoin (SC) hay Numeraire (NMR) Nên mua Siacoin (SC) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Siacoin (SC) hay Game.com (GTC) Nên mua Siacoin (SC) hay Euler (EUL) Nên mua dYdX (DYDX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua dYdX (DYDX) hay Numeraire (NMR) Nên mua dYdX (DYDX) hay Gitcoin (GTC) Nên mua dYdX (DYDX) hay Game.com (GTC) Nên mua dYdX (DYDX) hay Euler (EUL) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Numeraire (NMR) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Game.com (GTC) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Euler (EUL) Nên mua Numeraire (NMR) hay Gitcoin (GTC) Nên mua Numeraire (NMR) hay Game.com (GTC) Nên mua Numeraire (NMR) hay Euler (EUL) Nên mua Gitcoin (GTC) hay Game.com (GTC) Nên mua Gitcoin (GTC) hay Euler (EUL) Nên mua Game.com (GTC) hay Euler (EUL)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…