Quỹ Đầu Tư Multicoin Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Multicoin Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

233,703,064,792.93
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

BNB (BNB)

Vốn Hóa Thị Trường

48,293,994,017.77
$US

KL giao dịch trong 24

1,687,069,184.19
$US

KL giao dịch trong 24

1,687,069,184.19
$US

Solana (SOL)

Vốn Hóa Thị Trường

16,420,092,465.43
$US

KL giao dịch trong 24

1,760,693,868.55
$US

KL giao dịch trong 24

1,760,693,868.55
$US

Algorand (ALGO)

Vốn Hóa Thị Trường

2,878,027,665.20
$US

KL giao dịch trong 24

151,614,227.80
$US

KL giao dịch trong 24

151,614,227.80
$US

Huobi Token (HT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,065,404,481.69
$US

KL giao dịch trong 24

41,672,879.95
$US

KL giao dịch trong 24

41,672,879.95
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,023,757,887.44
$US

KL giao dịch trong 24

69,307,974.71
$US

KL giao dịch trong 24

69,307,974.71
$US

THORChain (RUNE)

Vốn Hóa Thị Trường

929,384,722.26
$US

KL giao dịch trong 24

86,650,617.86
$US

KL giao dịch trong 24

86,650,617.86
$US

Helium (HNT)

Vốn Hóa Thị Trường

916,287,361.51
$US

KL giao dịch trong 24

18,711,562.70
$US

KL giao dịch trong 24

18,711,562.70
$US

Arweave (AR)

Vốn Hóa Thị Trường

486,227,753.89
$US

KL giao dịch trong 24

44,599,789.96
$US

KL giao dịch trong 24

44,599,789.96
$US

Kadena (KDA)

Vốn Hóa Thị Trường

455,697,686.72
$US

KL giao dịch trong 24

41,871,974.48
$US

KL giao dịch trong 24

41,871,974.48
$US

Livepeer (LPT)

Vốn Hóa Thị Trường

341,890,946.06
$US

KL giao dịch trong 24

25,954,334.57
$US

KL giao dịch trong 24

25,954,334.57
$US

Audius (AUDIO)

Vốn Hóa Thị Trường

285,573,819.30
$US

KL giao dịch trong 24

27,555,351.45
$US

KL giao dịch trong 24

27,555,351.45
$US

Render Token (RNDR)

Vốn Hóa Thị Trường

226,317,488.62
$US

KL giao dịch trong 24

11,432,278.07
$US

KL giao dịch trong 24

11,432,278.07
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

171,279,931.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,688,828.02
$US

KL giao dịch trong 24

1,688,828.02
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

160,559,730.43
$US

KL giao dịch trong 24

2,257,803.88
$US

KL giao dịch trong 24

2,257,803.88
$US

Perpetual Protocol (PERP)

Vốn Hóa Thị Trường

80,498,244.31
$US

KL giao dịch trong 24

17,128,170.97
$US

KL giao dịch trong 24

17,128,170.97
$US

Augur (REP)

Vốn Hóa Thị Trường

75,414,589.23
$US

KL giao dịch trong 24

7,723,776.18
$US

KL giao dịch trong 24

7,723,776.18
$US

Alpha Venture DAO (ALPHA)

Vốn Hóa Thị Trường

65,664,220.38
$US

KL giao dịch trong 24

21,273,825.43
$US

KL giao dịch trong 24

21,273,825.43
$US

Beta Finance (BETA)

Vốn Hóa Thị Trường

42,137,032.28
$US

KL giao dịch trong 24

12,950,032.14
$US

KL giao dịch trong 24

12,950,032.14
$US

saffron.finance (SFI)

Vốn Hóa Thị Trường

6,843,825.71
$US

KL giao dịch trong 24

28,359.59
$US

KL giao dịch trong 24

28,359.59
$US

Realy (REAL)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

893,372.50
$US

KL giao dịch trong 24

893,372.50
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Multicoin Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay BNB (BNB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Solana (SOL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Algorand (ALGO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Huobi Token (HT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay The Graph (GRT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay THORChain (RUNE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Helium (HNT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Arweave (AR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kadena (KDA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Livepeer (LPT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Audius (AUDIO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Render Token (RNDR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Augur (REP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Realy (REAL) Nên mua Ethereum (ETH) hay BNB (BNB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Solana (SOL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Algorand (ALGO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Huobi Token (HT) Nên mua Ethereum (ETH) hay The Graph (GRT) Nên mua Ethereum (ETH) hay THORChain (RUNE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Helium (HNT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Arweave (AR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kadena (KDA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Livepeer (LPT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Audius (AUDIO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Render Token (RNDR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Augur (REP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Ethereum (ETH) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Realy (REAL) Nên mua BNB (BNB) hay Solana (SOL) Nên mua BNB (BNB) hay Algorand (ALGO) Nên mua BNB (BNB) hay Huobi Token (HT) Nên mua BNB (BNB) hay The Graph (GRT) Nên mua BNB (BNB) hay THORChain (RUNE) Nên mua BNB (BNB) hay Helium (HNT) Nên mua BNB (BNB) hay Arweave (AR) Nên mua BNB (BNB) hay Kadena (KDA) Nên mua BNB (BNB) hay Livepeer (LPT) Nên mua BNB (BNB) hay Audius (AUDIO) Nên mua BNB (BNB) hay Render Token (RNDR) Nên mua BNB (BNB) hay Keep Network (KEEP) Nên mua BNB (BNB) hay Nervos Network (CKB) Nên mua BNB (BNB) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua BNB (BNB) hay Augur (REP) Nên mua BNB (BNB) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua BNB (BNB) hay Beta Finance (BETA) Nên mua BNB (BNB) hay saffron.finance (SFI) Nên mua BNB (BNB) hay Realy (REAL) Nên mua Solana (SOL) hay Algorand (ALGO) Nên mua Solana (SOL) hay Huobi Token (HT) Nên mua Solana (SOL) hay The Graph (GRT) Nên mua Solana (SOL) hay THORChain (RUNE) Nên mua Solana (SOL) hay Helium (HNT) Nên mua Solana (SOL) hay Arweave (AR) Nên mua Solana (SOL) hay Kadena (KDA) Nên mua Solana (SOL) hay Livepeer (LPT) Nên mua Solana (SOL) hay Audius (AUDIO) Nên mua Solana (SOL) hay Render Token (RNDR) Nên mua Solana (SOL) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Solana (SOL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Solana (SOL) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Solana (SOL) hay Augur (REP) Nên mua Solana (SOL) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Solana (SOL) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Solana (SOL) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Solana (SOL) hay Realy (REAL) Nên mua Algorand (ALGO) hay Huobi Token (HT) Nên mua Algorand (ALGO) hay The Graph (GRT) Nên mua Algorand (ALGO) hay THORChain (RUNE) Nên mua Algorand (ALGO) hay Helium (HNT) Nên mua Algorand (ALGO) hay Arweave (AR) Nên mua Algorand (ALGO) hay Kadena (KDA) Nên mua Algorand (ALGO) hay Livepeer (LPT) Nên mua Algorand (ALGO) hay Audius (AUDIO) Nên mua Algorand (ALGO) hay Render Token (RNDR) Nên mua Algorand (ALGO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Algorand (ALGO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Algorand (ALGO) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Algorand (ALGO) hay Augur (REP) Nên mua Algorand (ALGO) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Algorand (ALGO) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Algorand (ALGO) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Algorand (ALGO) hay Realy (REAL) Nên mua Huobi Token (HT) hay The Graph (GRT) Nên mua Huobi Token (HT) hay THORChain (RUNE) Nên mua Huobi Token (HT) hay Helium (HNT) Nên mua Huobi Token (HT) hay Arweave (AR) Nên mua Huobi Token (HT) hay Kadena (KDA) Nên mua Huobi Token (HT) hay Livepeer (LPT) Nên mua Huobi Token (HT) hay Audius (AUDIO) Nên mua Huobi Token (HT) hay Render Token (RNDR) Nên mua Huobi Token (HT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Huobi Token (HT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Huobi Token (HT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Huobi Token (HT) hay Augur (REP) Nên mua Huobi Token (HT) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Huobi Token (HT) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Huobi Token (HT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Huobi Token (HT) hay Realy (REAL) Nên mua The Graph (GRT) hay THORChain (RUNE) Nên mua The Graph (GRT) hay Helium (HNT) Nên mua The Graph (GRT) hay Arweave (AR) Nên mua The Graph (GRT) hay Kadena (KDA) Nên mua The Graph (GRT) hay Livepeer (LPT) Nên mua The Graph (GRT) hay Audius (AUDIO) Nên mua The Graph (GRT) hay Render Token (RNDR) Nên mua The Graph (GRT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua The Graph (GRT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua The Graph (GRT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua The Graph (GRT) hay Augur (REP) Nên mua The Graph (GRT) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua The Graph (GRT) hay Beta Finance (BETA) Nên mua The Graph (GRT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua The Graph (GRT) hay Realy (REAL) Nên mua THORChain (RUNE) hay Helium (HNT) Nên mua THORChain (RUNE) hay Arweave (AR) Nên mua THORChain (RUNE) hay Kadena (KDA) Nên mua THORChain (RUNE) hay Livepeer (LPT) Nên mua THORChain (RUNE) hay Audius (AUDIO) Nên mua THORChain (RUNE) hay Render Token (RNDR) Nên mua THORChain (RUNE) hay Keep Network (KEEP) Nên mua THORChain (RUNE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua THORChain (RUNE) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua THORChain (RUNE) hay Augur (REP) Nên mua THORChain (RUNE) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua THORChain (RUNE) hay Beta Finance (BETA) Nên mua THORChain (RUNE) hay saffron.finance (SFI) Nên mua THORChain (RUNE) hay Realy (REAL) Nên mua Helium (HNT) hay Arweave (AR) Nên mua Helium (HNT) hay Kadena (KDA) Nên mua Helium (HNT) hay Livepeer (LPT) Nên mua Helium (HNT) hay Audius (AUDIO) Nên mua Helium (HNT) hay Render Token (RNDR) Nên mua Helium (HNT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Helium (HNT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Helium (HNT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Helium (HNT) hay Augur (REP) Nên mua Helium (HNT) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Helium (HNT) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Helium (HNT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Helium (HNT) hay Realy (REAL) Nên mua Arweave (AR) hay Kadena (KDA) Nên mua Arweave (AR) hay Livepeer (LPT) Nên mua Arweave (AR) hay Audius (AUDIO) Nên mua Arweave (AR) hay Render Token (RNDR) Nên mua Arweave (AR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Arweave (AR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Arweave (AR) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Arweave (AR) hay Augur (REP) Nên mua Arweave (AR) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Arweave (AR) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Arweave (AR) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Arweave (AR) hay Realy (REAL) Nên mua Kadena (KDA) hay Livepeer (LPT) Nên mua Kadena (KDA) hay Audius (AUDIO) Nên mua Kadena (KDA) hay Render Token (RNDR) Nên mua Kadena (KDA) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Kadena (KDA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Kadena (KDA) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Kadena (KDA) hay Augur (REP) Nên mua Kadena (KDA) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Kadena (KDA) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Kadena (KDA) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Kadena (KDA) hay Realy (REAL) Nên mua Livepeer (LPT) hay Audius (AUDIO) Nên mua Livepeer (LPT) hay Render Token (RNDR) Nên mua Livepeer (LPT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Livepeer (LPT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Livepeer (LPT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Livepeer (LPT) hay Augur (REP) Nên mua Livepeer (LPT) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Livepeer (LPT) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Livepeer (LPT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Livepeer (LPT) hay Realy (REAL) Nên mua Audius (AUDIO) hay Render Token (RNDR) Nên mua Audius (AUDIO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Audius (AUDIO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Audius (AUDIO) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Audius (AUDIO) hay Augur (REP) Nên mua Audius (AUDIO) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Audius (AUDIO) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Audius (AUDIO) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Audius (AUDIO) hay Realy (REAL) Nên mua Render Token (RNDR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Render Token (RNDR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Render Token (RNDR) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Render Token (RNDR) hay Augur (REP) Nên mua Render Token (RNDR) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Render Token (RNDR) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Render Token (RNDR) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Render Token (RNDR) hay Realy (REAL) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Augur (REP) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Realy (REAL) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Augur (REP) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Nervos Network (CKB) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Realy (REAL) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Augur (REP) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Realy (REAL) Nên mua Augur (REP) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Augur (REP) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Augur (REP) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Augur (REP) hay Realy (REAL) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Realy (REAL) Nên mua Beta Finance (BETA) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Realy (REAL) Nên mua saffron.finance (SFI) hay Realy (REAL)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…