Quỹ Đầu Tư Ledgerprime

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Ledgerprime đã đầu tư

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

1,577,373,609.08
$US

KL giao dịch trong 24

30,138,260.71
$US

KL giao dịch trong 24

30,138,260.71
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

643,393,789.18
$US

KL giao dịch trong 24

36,811,678.17
$US

KL giao dịch trong 24

36,811,678.17
$US

Rally (RLY)

Vốn Hóa Thị Trường

107,391,393.53
$US

KL giao dịch trong 24

845,622.14
$US

KL giao dịch trong 24

845,622.14
$US

Hxro (HXRO)

Vốn Hóa Thị Trường

99,468,408.82
$US

KL giao dịch trong 24

84,128.46
$US

KL giao dịch trong 24

84,128.46
$US

Rari Governance Token (RGT)

Vốn Hóa Thị Trường

51,160,723.43
$US

KL giao dịch trong 24

33,794.05
$US

KL giao dịch trong 24

33,794.05
$US

Akropolis (AKRO)

Vốn Hóa Thị Trường

21,031,630.09
$US

KL giao dịch trong 24

5,883,908.52
$US

KL giao dịch trong 24

5,883,908.52
$US

PowerPool (CVP)

Vốn Hóa Thị Trường

10,670,188.64
$US

KL giao dịch trong 24

1,667,080.21
$US

KL giao dịch trong 24

1,667,080.21
$US

Edgeware (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

10,122,674.75
$US

KL giao dịch trong 24

300,771.71
$US

KL giao dịch trong 24

300,771.71
$US

saffron.finance (SFI)

Vốn Hóa Thị Trường

4,385,769.56
$US

KL giao dịch trong 24

38,963.91
$US

KL giao dịch trong 24

38,963.91
$US

Edgeless (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

1,646,178.22
$US

KL giao dịch trong 24

2.80
$US

KL giao dịch trong 24

2.80
$US

PowerTrade Fuel (PTF)

Vốn Hóa Thị Trường

637,584.50
$US

KL giao dịch trong 24

459.28
$US

KL giao dịch trong 24

459.28
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Ledgerprime

Nên mua Flow (FLOW) hay The Graph (GRT) Nên mua Flow (FLOW) hay Rally (RLY) Nên mua Flow (FLOW) hay Hxro (HXRO) Nên mua Flow (FLOW) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Flow (FLOW) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Flow (FLOW) hay PowerPool (CVP) Nên mua Flow (FLOW) hay Edgeware (EDG) Nên mua Flow (FLOW) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Flow (FLOW) hay Edgeless (EDG) Nên mua Flow (FLOW) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua The Graph (GRT) hay Rally (RLY) Nên mua The Graph (GRT) hay Hxro (HXRO) Nên mua The Graph (GRT) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua The Graph (GRT) hay Akropolis (AKRO) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerPool (CVP) Nên mua The Graph (GRT) hay Edgeware (EDG) Nên mua The Graph (GRT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua The Graph (GRT) hay Edgeless (EDG) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Rally (RLY) hay Hxro (HXRO) Nên mua Rally (RLY) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Rally (RLY) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Rally (RLY) hay PowerPool (CVP) Nên mua Rally (RLY) hay Edgeware (EDG) Nên mua Rally (RLY) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Rally (RLY) hay Edgeless (EDG) Nên mua Rally (RLY) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Hxro (HXRO) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Hxro (HXRO) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Hxro (HXRO) hay PowerPool (CVP) Nên mua Hxro (HXRO) hay Edgeware (EDG) Nên mua Hxro (HXRO) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Hxro (HXRO) hay Edgeless (EDG) Nên mua Hxro (HXRO) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay PowerPool (CVP) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay Edgeware (EDG) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay Edgeless (EDG) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Akropolis (AKRO) hay PowerPool (CVP) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Edgeware (EDG) Nên mua Akropolis (AKRO) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Edgeless (EDG) Nên mua Akropolis (AKRO) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua PowerPool (CVP) hay Edgeware (EDG) Nên mua PowerPool (CVP) hay saffron.finance (SFI) Nên mua PowerPool (CVP) hay Edgeless (EDG) Nên mua PowerPool (CVP) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Edgeware (EDG) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Edgeware (EDG) hay Edgeless (EDG) Nên mua Edgeware (EDG) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua saffron.finance (SFI) hay Edgeless (EDG) Nên mua saffron.finance (SFI) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Edgeless (EDG) hay PowerTrade Fuel (PTF)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…