Quỹ Đầu Tư Ledgerprime

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Ledgerprime đã đầu tư

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,371,730,520.82
$US

KL giao dịch trong 24

97,816,185.54
$US

KL giao dịch trong 24

97,816,185.54
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

1,117,540,690.20
$US

KL giao dịch trong 24

201,412,140.22
$US

KL giao dịch trong 24

201,412,140.22
$US

Rally (RLY)

Vốn Hóa Thị Trường

82,686,717.19
$US

KL giao dịch trong 24

12,149,557.87
$US

KL giao dịch trong 24

12,149,557.87
$US

Akropolis (AKRO)

Vốn Hóa Thị Trường

19,813,056.93
$US

KL giao dịch trong 24

9,425,950.68
$US

KL giao dịch trong 24

9,425,950.68
$US

PowerPool (CVP)

Vốn Hóa Thị Trường

14,364,680.56
$US

KL giao dịch trong 24

3,235,216.89
$US

KL giao dịch trong 24

3,235,216.89
$US

Edgeware (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

4,944,011.01
$US

KL giao dịch trong 24

109,211.68
$US

KL giao dịch trong 24

109,211.68
$US

saffron.finance (SFI)

Vốn Hóa Thị Trường

4,409,565.26
$US

KL giao dịch trong 24

23,158.46
$US

KL giao dịch trong 24

23,158.46
$US

Rari Governance Token (RGT)

Vốn Hóa Thị Trường

3,545,256.29
$US

KL giao dịch trong 24

517,662.29
$US

KL giao dịch trong 24

517,662.29
$US

Edgeless (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

1,086,042.08
$US

KL giao dịch trong 24

24.30
$US

KL giao dịch trong 24

24.30
$US

PowerTrade Fuel (PTF)

Vốn Hóa Thị Trường

275,340.92
$US

KL giao dịch trong 24

100,363.82
$US

KL giao dịch trong 24

100,363.82
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Ledgerprime

Nên mua The Graph (GRT) hay Flow (FLOW) Nên mua The Graph (GRT) hay Rally (RLY) Nên mua The Graph (GRT) hay Akropolis (AKRO) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerPool (CVP) Nên mua The Graph (GRT) hay Edgeware (EDG) Nên mua The Graph (GRT) hay saffron.finance (SFI) Nên mua The Graph (GRT) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua The Graph (GRT) hay Edgeless (EDG) Nên mua The Graph (GRT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Flow (FLOW) hay Rally (RLY) Nên mua Flow (FLOW) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Flow (FLOW) hay PowerPool (CVP) Nên mua Flow (FLOW) hay Edgeware (EDG) Nên mua Flow (FLOW) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Flow (FLOW) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Flow (FLOW) hay Edgeless (EDG) Nên mua Flow (FLOW) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Rally (RLY) hay Akropolis (AKRO) Nên mua Rally (RLY) hay PowerPool (CVP) Nên mua Rally (RLY) hay Edgeware (EDG) Nên mua Rally (RLY) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Rally (RLY) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Rally (RLY) hay Edgeless (EDG) Nên mua Rally (RLY) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Akropolis (AKRO) hay PowerPool (CVP) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Edgeware (EDG) Nên mua Akropolis (AKRO) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Akropolis (AKRO) hay Edgeless (EDG) Nên mua Akropolis (AKRO) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua PowerPool (CVP) hay Edgeware (EDG) Nên mua PowerPool (CVP) hay saffron.finance (SFI) Nên mua PowerPool (CVP) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua PowerPool (CVP) hay Edgeless (EDG) Nên mua PowerPool (CVP) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Edgeware (EDG) hay saffron.finance (SFI) Nên mua Edgeware (EDG) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua Edgeware (EDG) hay Edgeless (EDG) Nên mua Edgeware (EDG) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua saffron.finance (SFI) hay Rari Governance Token (RGT) Nên mua saffron.finance (SFI) hay Edgeless (EDG) Nên mua saffron.finance (SFI) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay Edgeless (EDG) Nên mua Rari Governance Token (RGT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Edgeless (EDG) hay PowerTrade Fuel (PTF)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…