Quỹ Đầu Tư Huobi Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Huobi Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

148,128,889,219.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

Terra Classic (LUNC)

Vốn Hóa Thị Trường

967,193,429.20
$US

KL giao dịch trong 24

78,919,070.02
$US

KL giao dịch trong 24

78,919,070.02
$US

Theta Network (THETA)

Vốn Hóa Thị Trường

914,530,145.00
$US

KL giao dịch trong 24

17,719,787.33
$US

KL giao dịch trong 24

17,719,787.33
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

320,972,120.34
$US

KL giao dịch trong 24

5,336,362.01
$US

KL giao dịch trong 24

5,336,362.01
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

262,555,477.12
$US

KL giao dịch trong 24

13,936,599.11
$US

KL giao dịch trong 24

13,936,599.11
$US

IOST (IOST)

Vốn Hóa Thị Trường

163,150,358.15
$US

KL giao dịch trong 24

6,039,745.09
$US

KL giao dịch trong 24

6,039,745.09
$US

Ontology (ONT)

Vốn Hóa Thị Trường

158,812,233.44
$US

KL giao dịch trong 24

10,922,751.55
$US

KL giao dịch trong 24

10,922,751.55
$US

Ren (REN)

Vốn Hóa Thị Trường

123,399,929.05
$US

KL giao dịch trong 24

159,705,308.89
$US

KL giao dịch trong 24

159,705,308.89
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

85,185,021.89
$US

KL giao dịch trong 24

993,046.42
$US

KL giao dịch trong 24

993,046.42
$US

aelf (ELF)

Vốn Hóa Thị Trường

64,969,944.53
$US

KL giao dịch trong 24

5,039,987.14
$US

KL giao dịch trong 24

5,039,987.14
$US

Conflux (CFX)

Vốn Hóa Thị Trường

56,731,213.98
$US

KL giao dịch trong 24

1,610,742.01
$US

KL giao dịch trong 24

1,610,742.01
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

41,009,600.94
$US

KL giao dịch trong 24

963,775.00
$US

KL giao dịch trong 24

963,775.00
$US

ThunderCore (TT)

Vốn Hóa Thị Trường

38,388,213.07
$US

KL giao dịch trong 24

3,700,060.50
$US

KL giao dịch trong 24

3,700,060.50
$US

Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI)

Vốn Hóa Thị Trường

14,630,856.43
$US

KL giao dịch trong 24

170,400.22
$US

KL giao dịch trong 24

170,400.22
$US

Torum (XTM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,623,624.24
$US

KL giao dịch trong 24

507,484.94
$US

KL giao dịch trong 24

507,484.94
$US

ROCO FINANCE (ROCO)

Vốn Hóa Thị Trường

1,558,531.94
$US

KL giao dịch trong 24

341,864.47
$US

KL giao dịch trong 24

341,864.47
$US

VisionGame (VISION)

Vốn Hóa Thị Trường

131,717.72
$US

KL giao dịch trong 24

199,287.67
$US

KL giao dịch trong 24

199,287.67
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Huobi Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Theta Network (THETA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay IOST (IOST) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ontology (ONT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ren (REN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay aelf (ELF) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Conflux (CFX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay ThunderCore (TT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Torum (XTM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay VisionGame (VISION) Nên mua Ethereum (ETH) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Theta Network (THETA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay IOST (IOST) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ontology (ONT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ren (REN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay aelf (ELF) Nên mua Ethereum (ETH) hay Conflux (CFX) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay ThunderCore (TT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Torum (XTM) Nên mua Ethereum (ETH) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Ethereum (ETH) hay VisionGame (VISION) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Theta Network (THETA) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Stacks (STX) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay IOST (IOST) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Ontology (ONT) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Ren (REN) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay aelf (ELF) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Conflux (CFX) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay ThunderCore (TT) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Torum (XTM) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay VisionGame (VISION) Nên mua Theta Network (THETA) hay Stacks (STX) Nên mua Theta Network (THETA) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Theta Network (THETA) hay IOST (IOST) Nên mua Theta Network (THETA) hay Ontology (ONT) Nên mua Theta Network (THETA) hay Ren (REN) Nên mua Theta Network (THETA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Theta Network (THETA) hay aelf (ELF) Nên mua Theta Network (THETA) hay Conflux (CFX) Nên mua Theta Network (THETA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Theta Network (THETA) hay ThunderCore (TT) Nên mua Theta Network (THETA) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Theta Network (THETA) hay Torum (XTM) Nên mua Theta Network (THETA) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Theta Network (THETA) hay VisionGame (VISION) Nên mua Stacks (STX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Stacks (STX) hay IOST (IOST) Nên mua Stacks (STX) hay Ontology (ONT) Nên mua Stacks (STX) hay Ren (REN) Nên mua Stacks (STX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stacks (STX) hay aelf (ELF) Nên mua Stacks (STX) hay Conflux (CFX) Nên mua Stacks (STX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stacks (STX) hay ThunderCore (TT) Nên mua Stacks (STX) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Stacks (STX) hay Torum (XTM) Nên mua Stacks (STX) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Stacks (STX) hay VisionGame (VISION) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay IOST (IOST) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Ontology (ONT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Ren (REN) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay aelf (ELF) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Conflux (CFX) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay ThunderCore (TT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Torum (XTM) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay VisionGame (VISION) Nên mua IOST (IOST) hay Ontology (ONT) Nên mua IOST (IOST) hay Ren (REN) Nên mua IOST (IOST) hay Nervos Network (CKB) Nên mua IOST (IOST) hay aelf (ELF) Nên mua IOST (IOST) hay Conflux (CFX) Nên mua IOST (IOST) hay RSS3 (RSS3) Nên mua IOST (IOST) hay ThunderCore (TT) Nên mua IOST (IOST) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua IOST (IOST) hay Torum (XTM) Nên mua IOST (IOST) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua IOST (IOST) hay VisionGame (VISION) Nên mua Ontology (ONT) hay Ren (REN) Nên mua Ontology (ONT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ontology (ONT) hay aelf (ELF) Nên mua Ontology (ONT) hay Conflux (CFX) Nên mua Ontology (ONT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ontology (ONT) hay ThunderCore (TT) Nên mua Ontology (ONT) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Ontology (ONT) hay Torum (XTM) Nên mua Ontology (ONT) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Ontology (ONT) hay VisionGame (VISION) Nên mua Ren (REN) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ren (REN) hay aelf (ELF) Nên mua Ren (REN) hay Conflux (CFX) Nên mua Ren (REN) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ren (REN) hay ThunderCore (TT) Nên mua Ren (REN) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Ren (REN) hay Torum (XTM) Nên mua Ren (REN) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Ren (REN) hay VisionGame (VISION) Nên mua Nervos Network (CKB) hay aelf (ELF) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Conflux (CFX) Nên mua Nervos Network (CKB) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Nervos Network (CKB) hay ThunderCore (TT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Torum (XTM) Nên mua Nervos Network (CKB) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Nervos Network (CKB) hay VisionGame (VISION) Nên mua aelf (ELF) hay Conflux (CFX) Nên mua aelf (ELF) hay RSS3 (RSS3) Nên mua aelf (ELF) hay ThunderCore (TT) Nên mua aelf (ELF) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua aelf (ELF) hay Torum (XTM) Nên mua aelf (ELF) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua aelf (ELF) hay VisionGame (VISION) Nên mua Conflux (CFX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Conflux (CFX) hay ThunderCore (TT) Nên mua Conflux (CFX) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Conflux (CFX) hay Torum (XTM) Nên mua Conflux (CFX) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Conflux (CFX) hay VisionGame (VISION) Nên mua RSS3 (RSS3) hay ThunderCore (TT) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Torum (XTM) Nên mua RSS3 (RSS3) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua RSS3 (RSS3) hay VisionGame (VISION) Nên mua ThunderCore (TT) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua ThunderCore (TT) hay Torum (XTM) Nên mua ThunderCore (TT) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua ThunderCore (TT) hay VisionGame (VISION) Nên mua Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) hay Torum (XTM) Nên mua Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) hay VisionGame (VISION) Nên mua Torum (XTM) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Torum (XTM) hay VisionGame (VISION) Nên mua ROCO FINANCE (ROCO) hay VisionGame (VISION)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…