Quỹ Đầu Tư Huobi Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Huobi Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,618,063,221.47
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

Conflux (CFX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,154,227,144.22
$US

KL giao dịch trong 24

711,227,774.86
$US

KL giao dịch trong 24

711,227,774.86
$US

Theta Network (THETA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,054,115,142.90
$US

KL giao dịch trong 24

23,290,613.88
$US

KL giao dịch trong 24

23,290,613.88
$US

Terra Classic (LUNC)

Vốn Hóa Thị Trường

755,074,155.26
$US

KL giao dịch trong 24

70,829,725.82
$US

KL giao dịch trong 24

70,829,725.82
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

352,624,279.62
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

235,940,697.46
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

Ontology (ONT)

Vốn Hóa Thị Trường

205,151,895.04
$US

KL giao dịch trong 24

18,940,945.59
$US

KL giao dịch trong 24

18,940,945.59
$US

IOST (IOST)

Vốn Hóa Thị Trường

204,147,222.98
$US

KL giao dịch trong 24

18,030,985.75
$US

KL giao dịch trong 24

18,030,985.75
$US

aelf (ELF)

Vốn Hóa Thị Trường

181,970,347.51
$US

KL giao dịch trong 24

39,382,096.68
$US

KL giao dịch trong 24

39,382,096.68
$US

Artificial Liquid Intelligence (ALI)

Vốn Hóa Thị Trường

144,087,813.31
$US

KL giao dịch trong 24

2,305,155.71
$US

KL giao dịch trong 24

2,305,155.71
$US

Ren (REN)

Vốn Hóa Thị Trường

118,902,946.52
$US

KL giao dịch trong 24

64,225,259.87
$US

KL giao dịch trong 24

64,225,259.87
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

59,783,307.52
$US

KL giao dịch trong 24

2,403,184.87
$US

KL giao dịch trong 24

2,403,184.87
$US

ThunderCore (TT)

Vốn Hóa Thị Trường

46,844,483.78
$US

KL giao dịch trong 24

2,282,715.60
$US

KL giao dịch trong 24

2,282,715.60
$US

Torum (XTM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,613,414.68
$US

KL giao dịch trong 24

692,150.76
$US

KL giao dịch trong 24

692,150.76
$US

ROCO FINANCE (ROCO)

Vốn Hóa Thị Trường

2,756,623.07
$US

KL giao dịch trong 24

547,980.72
$US

KL giao dịch trong 24

547,980.72
$US

VisionGame (VISION)

Vốn Hóa Thị Trường

250,654.78
$US

KL giao dịch trong 24

652,375.00
$US

KL giao dịch trong 24

652,375.00
$US

Voice Street (VST)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

13,829.51
$US

KL giao dịch trong 24

13,829.51
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Huobi Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Conflux (CFX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Theta Network (THETA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ontology (ONT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay IOST (IOST) Nên mua Bitcoin (BTC) hay aelf (ELF) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ren (REN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay ThunderCore (TT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Torum (XTM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay VisionGame (VISION) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Voice Street (VST) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Conflux (CFX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Theta Network (THETA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ontology (ONT) Nên mua Ethereum (ETH) hay IOST (IOST) Nên mua Ethereum (ETH) hay aelf (ELF) Nên mua Ethereum (ETH) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ren (REN) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay ThunderCore (TT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Torum (XTM) Nên mua Ethereum (ETH) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Ethereum (ETH) hay VisionGame (VISION) Nên mua Ethereum (ETH) hay Voice Street (VST) Nên mua Stacks (STX) hay Conflux (CFX) Nên mua Stacks (STX) hay Theta Network (THETA) Nên mua Stacks (STX) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Stacks (STX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Stacks (STX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stacks (STX) hay Ontology (ONT) Nên mua Stacks (STX) hay IOST (IOST) Nên mua Stacks (STX) hay aelf (ELF) Nên mua Stacks (STX) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Stacks (STX) hay Ren (REN) Nên mua Stacks (STX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stacks (STX) hay ThunderCore (TT) Nên mua Stacks (STX) hay Torum (XTM) Nên mua Stacks (STX) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Stacks (STX) hay VisionGame (VISION) Nên mua Stacks (STX) hay Voice Street (VST) Nên mua Conflux (CFX) hay Theta Network (THETA) Nên mua Conflux (CFX) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Conflux (CFX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Conflux (CFX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Conflux (CFX) hay Ontology (ONT) Nên mua Conflux (CFX) hay IOST (IOST) Nên mua Conflux (CFX) hay aelf (ELF) Nên mua Conflux (CFX) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Conflux (CFX) hay Ren (REN) Nên mua Conflux (CFX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Conflux (CFX) hay ThunderCore (TT) Nên mua Conflux (CFX) hay Torum (XTM) Nên mua Conflux (CFX) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Conflux (CFX) hay VisionGame (VISION) Nên mua Conflux (CFX) hay Voice Street (VST) Nên mua Theta Network (THETA) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Theta Network (THETA) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Theta Network (THETA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Theta Network (THETA) hay Ontology (ONT) Nên mua Theta Network (THETA) hay IOST (IOST) Nên mua Theta Network (THETA) hay aelf (ELF) Nên mua Theta Network (THETA) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Theta Network (THETA) hay Ren (REN) Nên mua Theta Network (THETA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Theta Network (THETA) hay ThunderCore (TT) Nên mua Theta Network (THETA) hay Torum (XTM) Nên mua Theta Network (THETA) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Theta Network (THETA) hay VisionGame (VISION) Nên mua Theta Network (THETA) hay Voice Street (VST) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Ontology (ONT) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay IOST (IOST) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay aelf (ELF) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Ren (REN) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay ThunderCore (TT) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Torum (XTM) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay VisionGame (VISION) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Voice Street (VST) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Ontology (ONT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay IOST (IOST) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay aelf (ELF) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Ren (REN) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay ThunderCore (TT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Torum (XTM) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay VisionGame (VISION) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Voice Street (VST) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Ontology (ONT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay IOST (IOST) Nên mua Nervos Network (CKB) hay aelf (ELF) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Ren (REN) Nên mua Nervos Network (CKB) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Nervos Network (CKB) hay ThunderCore (TT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Torum (XTM) Nên mua Nervos Network (CKB) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Nervos Network (CKB) hay VisionGame (VISION) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Voice Street (VST) Nên mua Ontology (ONT) hay IOST (IOST) Nên mua Ontology (ONT) hay aelf (ELF) Nên mua Ontology (ONT) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Ontology (ONT) hay Ren (REN) Nên mua Ontology (ONT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ontology (ONT) hay ThunderCore (TT) Nên mua Ontology (ONT) hay Torum (XTM) Nên mua Ontology (ONT) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Ontology (ONT) hay VisionGame (VISION) Nên mua Ontology (ONT) hay Voice Street (VST) Nên mua IOST (IOST) hay aelf (ELF) Nên mua IOST (IOST) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua IOST (IOST) hay Ren (REN) Nên mua IOST (IOST) hay RSS3 (RSS3) Nên mua IOST (IOST) hay ThunderCore (TT) Nên mua IOST (IOST) hay Torum (XTM) Nên mua IOST (IOST) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua IOST (IOST) hay VisionGame (VISION) Nên mua IOST (IOST) hay Voice Street (VST) Nên mua aelf (ELF) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua aelf (ELF) hay Ren (REN) Nên mua aelf (ELF) hay RSS3 (RSS3) Nên mua aelf (ELF) hay ThunderCore (TT) Nên mua aelf (ELF) hay Torum (XTM) Nên mua aelf (ELF) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua aelf (ELF) hay VisionGame (VISION) Nên mua aelf (ELF) hay Voice Street (VST) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Ren (REN) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay ThunderCore (TT) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Torum (XTM) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay VisionGame (VISION) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Voice Street (VST) Nên mua Ren (REN) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ren (REN) hay ThunderCore (TT) Nên mua Ren (REN) hay Torum (XTM) Nên mua Ren (REN) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Ren (REN) hay VisionGame (VISION) Nên mua Ren (REN) hay Voice Street (VST) Nên mua RSS3 (RSS3) hay ThunderCore (TT) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Torum (XTM) Nên mua RSS3 (RSS3) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua RSS3 (RSS3) hay VisionGame (VISION) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Voice Street (VST) Nên mua ThunderCore (TT) hay Torum (XTM) Nên mua ThunderCore (TT) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua ThunderCore (TT) hay VisionGame (VISION) Nên mua ThunderCore (TT) hay Voice Street (VST) Nên mua Torum (XTM) hay ROCO FINANCE (ROCO) Nên mua Torum (XTM) hay VisionGame (VISION) Nên mua Torum (XTM) hay Voice Street (VST) Nên mua ROCO FINANCE (ROCO) hay VisionGame (VISION) Nên mua ROCO FINANCE (ROCO) hay Voice Street (VST) Nên mua VisionGame (VISION) hay Voice Street (VST)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…