Quỹ Đầu Tư Hashkey Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Hashkey Capital đã đầu tư

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

128,829,675,176.64
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

KL giao dịch trong 24

11,421,516,258.14
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

6,715,910,270.49
$US

KL giao dịch trong 24

388,879,420.91
$US

KL giao dịch trong 24

388,879,420.91
$US

Stellar (XLM)

Vốn Hóa Thị Trường

2,712,740,905.86
$US

KL giao dịch trong 24

149,349,478.06
$US

KL giao dịch trong 24

149,349,478.06
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

2,340,083,598.97
$US

KL giao dịch trong 24

534,975,890.78
$US

KL giao dịch trong 24

534,975,890.78
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

1,213,572,355.46
$US

KL giao dịch trong 24

75,715,753.18
$US

KL giao dịch trong 24

75,715,753.18
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

794,001,530.88
$US

KL giao dịch trong 24

48,883,833.17
$US

KL giao dịch trong 24

48,883,833.17
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

507,880,759.42
$US

KL giao dịch trong 24

10,694,021.34
$US

KL giao dịch trong 24

10,694,021.34
$US

Kava (KAVA)

Vốn Hóa Thị Trường

392,596,831.04
$US

KL giao dịch trong 24

16,021,250.86
$US

KL giao dịch trong 24

16,021,250.86
$US

IoTeX (IOTX)

Vốn Hóa Thị Trường

237,877,232.18
$US

KL giao dịch trong 24

28,298,630.56
$US

KL giao dịch trong 24

28,298,630.56
$US

Harmony (ONE)

Vốn Hóa Thị Trường

211,143,356.16
$US

KL giao dịch trong 24

28,523,948.69
$US

KL giao dịch trong 24

28,523,948.69
$US

SKALE Network (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

162,105,248.72
$US

KL giao dịch trong 24

11,565,155.02
$US

KL giao dịch trong 24

11,565,155.02
$US

Casper (CSPR)

Vốn Hóa Thị Trường

156,727,982.79
$US

KL giao dịch trong 24

2,628,620.05
$US

KL giao dịch trong 24

2,628,620.05
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

115,654,357.02
$US

KL giao dịch trong 24

1,720,082.23
$US

KL giao dịch trong 24

1,720,082.23
$US

Terra Classic (LUNC)

Vốn Hóa Thị Trường

857,382,946.69
$US

KL giao dịch trong 24

465,383,714.41
$US

KL giao dịch trong 24

465,383,714.41
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

20,957,445.75
$US

KL giao dịch trong 24

6,898,706.13
$US

KL giao dịch trong 24

6,898,706.13
$US

Edgeware (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

10,122,674.75
$US

KL giao dịch trong 24

300,771.71
$US

KL giao dịch trong 24

300,771.71
$US

Factom (FCT)

Vốn Hóa Thị Trường

2,874,425.71
$US

KL giao dịch trong 24

53.57
$US

KL giao dịch trong 24

53.57
$US

Ripio Credit Network (RCN)

Vốn Hóa Thị Trường

1,658,831.77
$US

KL giao dịch trong 24

2,329.77
$US

KL giao dịch trong 24

2,329.77
$US

Edgeless (EDG)

Vốn Hóa Thị Trường

1,646,178.22
$US

KL giao dịch trong 24

2.80
$US

KL giao dịch trong 24

2.80
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Hashkey Capital

Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stellar (XLM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kava (KAVA) Nên mua Ethereum (ETH) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Harmony (ONE) Nên mua Ethereum (ETH) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Casper (CSPR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Edgeware (EDG) Nên mua Ethereum (ETH) hay Factom (FCT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Edgeless (EDG) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stellar (XLM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Filecoin (FIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stacks (STX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kava (KAVA) Nên mua Polkadot (DOT) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Harmony (ONE) Nên mua Polkadot (DOT) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Casper (CSPR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Polkadot (DOT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Edgeware (EDG) Nên mua Polkadot (DOT) hay Factom (FCT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Edgeless (EDG) Nên mua Stellar (XLM) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Stellar (XLM) hay Filecoin (FIL) Nên mua Stellar (XLM) hay Zcash (ZEC) Nên mua Stellar (XLM) hay Stacks (STX) Nên mua Stellar (XLM) hay Kava (KAVA) Nên mua Stellar (XLM) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Stellar (XLM) hay Harmony (ONE) Nên mua Stellar (XLM) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Stellar (XLM) hay Casper (CSPR) Nên mua Stellar (XLM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stellar (XLM) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Stellar (XLM) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stellar (XLM) hay Edgeware (EDG) Nên mua Stellar (XLM) hay Factom (FCT) Nên mua Stellar (XLM) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Stellar (XLM) hay Edgeless (EDG) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Filecoin (FIL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Zcash (ZEC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Stacks (STX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Kava (KAVA) Nên mua Cosmos (ATOM) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Harmony (ONE) Nên mua Cosmos (ATOM) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Casper (CSPR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Edgeware (EDG) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Factom (FCT) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Edgeless (EDG) Nên mua Filecoin (FIL) hay Zcash (ZEC) Nên mua Filecoin (FIL) hay Stacks (STX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Kava (KAVA) Nên mua Filecoin (FIL) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Harmony (ONE) Nên mua Filecoin (FIL) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Filecoin (FIL) hay Casper (CSPR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Filecoin (FIL) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Filecoin (FIL) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Filecoin (FIL) hay Edgeware (EDG) Nên mua Filecoin (FIL) hay Factom (FCT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Filecoin (FIL) hay Edgeless (EDG) Nên mua Zcash (ZEC) hay Stacks (STX) Nên mua Zcash (ZEC) hay Kava (KAVA) Nên mua Zcash (ZEC) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Zcash (ZEC) hay Harmony (ONE) Nên mua Zcash (ZEC) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Zcash (ZEC) hay Casper (CSPR) Nên mua Zcash (ZEC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Zcash (ZEC) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Zcash (ZEC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Zcash (ZEC) hay Edgeware (EDG) Nên mua Zcash (ZEC) hay Factom (FCT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Zcash (ZEC) hay Edgeless (EDG) Nên mua Stacks (STX) hay Kava (KAVA) Nên mua Stacks (STX) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Stacks (STX) hay Harmony (ONE) Nên mua Stacks (STX) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Stacks (STX) hay Casper (CSPR) Nên mua Stacks (STX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stacks (STX) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Stacks (STX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stacks (STX) hay Edgeware (EDG) Nên mua Stacks (STX) hay Factom (FCT) Nên mua Stacks (STX) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Stacks (STX) hay Edgeless (EDG) Nên mua Kava (KAVA) hay IoTeX (IOTX) Nên mua Kava (KAVA) hay Harmony (ONE) Nên mua Kava (KAVA) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Kava (KAVA) hay Casper (CSPR) Nên mua Kava (KAVA) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Kava (KAVA) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Kava (KAVA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Kava (KAVA) hay Edgeware (EDG) Nên mua Kava (KAVA) hay Factom (FCT) Nên mua Kava (KAVA) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Kava (KAVA) hay Edgeless (EDG) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Harmony (ONE) Nên mua IoTeX (IOTX) hay SKALE Network (SKL) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Casper (CSPR) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua IoTeX (IOTX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Edgeware (EDG) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Factom (FCT) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua IoTeX (IOTX) hay Edgeless (EDG) Nên mua Harmony (ONE) hay SKALE Network (SKL) Nên mua Harmony (ONE) hay Casper (CSPR) Nên mua Harmony (ONE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Harmony (ONE) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Harmony (ONE) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Harmony (ONE) hay Edgeware (EDG) Nên mua Harmony (ONE) hay Factom (FCT) Nên mua Harmony (ONE) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Harmony (ONE) hay Edgeless (EDG) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Casper (CSPR) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua SKALE Network (SKL) hay RSS3 (RSS3) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Edgeware (EDG) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Factom (FCT) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua SKALE Network (SKL) hay Edgeless (EDG) Nên mua Casper (CSPR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Casper (CSPR) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Casper (CSPR) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Casper (CSPR) hay Edgeware (EDG) Nên mua Casper (CSPR) hay Factom (FCT) Nên mua Casper (CSPR) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Casper (CSPR) hay Edgeless (EDG) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Terra Classic (LUNC) Nên mua Nervos Network (CKB) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Edgeware (EDG) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Factom (FCT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Edgeless (EDG) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Edgeware (EDG) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Factom (FCT) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Terra Classic (LUNC) hay Edgeless (EDG) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Edgeware (EDG) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Factom (FCT) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Edgeless (EDG) Nên mua Edgeware (EDG) hay Factom (FCT) Nên mua Edgeware (EDG) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Edgeware (EDG) hay Edgeless (EDG) Nên mua Factom (FCT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Factom (FCT) hay Edgeless (EDG) Nên mua Ripio Credit Network (RCN) hay Edgeless (EDG)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…