Quỹ Đầu Tư Galaxy Digital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Galaxy Digital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

XRP (XRP)

Vốn Hóa Thị Trường

20,180,414,157.59
$US

KL giao dịch trong 24

666,662,079.74
$US

KL giao dịch trong 24

666,662,079.74
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,493,058,958.46
$US

KL giao dịch trong 24

76,080,891.92
$US

KL giao dịch trong 24

76,080,891.92
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

997,122,118.28
$US

KL giao dịch trong 24

134,545,824.93
$US

KL giao dịch trong 24

134,545,824.93
$US

WAX (WAXP)

Vốn Hóa Thị Trường

135,828,863.75
$US

KL giao dịch trong 24

5,964,109.23
$US

KL giao dịch trong 24

5,964,109.23
$US

SKALE (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

106,417,183.44
$US

KL giao dịch trong 24

4,182,023.29
$US

KL giao dịch trong 24

4,182,023.29
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

77,765,228.73
$US

KL giao dịch trong 24

15,287,969.70
$US

KL giao dịch trong 24

15,287,969.70
$US

Axelar (AXL)

Vốn Hóa Thị Trường

44,799,107.60
$US

KL giao dịch trong 24

575,608.37
$US

KL giao dịch trong 24

575,608.37
$US

Kin (KIN)

Vốn Hóa Thị Trường

19,872,024.93
$US

KL giao dịch trong 24

291,917.18
$US

KL giao dịch trong 24

291,917.18
$US

Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI)

Vốn Hóa Thị Trường

14,630,856.43
$US

KL giao dịch trong 24

170,400.22
$US

KL giao dịch trong 24

170,400.22
$US

Gari Network (GARI)

Vốn Hóa Thị Trường

6,686,092.26
$US

KL giao dịch trong 24

1,763,873.94
$US

KL giao dịch trong 24

1,763,873.94
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Galaxy Digital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay XRP (XRP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay EOS (EOS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay WAX (WAXP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay SKALE (SKL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Axelar (AXL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kin (KIN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Gari Network (GARI) Nên mua XRP (XRP) hay Monero (XMR) Nên mua XRP (XRP) hay EOS (EOS) Nên mua XRP (XRP) hay WAX (WAXP) Nên mua XRP (XRP) hay SKALE (SKL) Nên mua XRP (XRP) hay Hashflow (HFT) Nên mua XRP (XRP) hay Axelar (AXL) Nên mua XRP (XRP) hay Kin (KIN) Nên mua XRP (XRP) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua XRP (XRP) hay Gari Network (GARI) Nên mua Monero (XMR) hay EOS (EOS) Nên mua Monero (XMR) hay WAX (WAXP) Nên mua Monero (XMR) hay SKALE (SKL) Nên mua Monero (XMR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Monero (XMR) hay Axelar (AXL) Nên mua Monero (XMR) hay Kin (KIN) Nên mua Monero (XMR) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Monero (XMR) hay Gari Network (GARI) Nên mua EOS (EOS) hay WAX (WAXP) Nên mua EOS (EOS) hay SKALE (SKL) Nên mua EOS (EOS) hay Hashflow (HFT) Nên mua EOS (EOS) hay Axelar (AXL) Nên mua EOS (EOS) hay Kin (KIN) Nên mua EOS (EOS) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua EOS (EOS) hay Gari Network (GARI) Nên mua WAX (WAXP) hay SKALE (SKL) Nên mua WAX (WAXP) hay Hashflow (HFT) Nên mua WAX (WAXP) hay Axelar (AXL) Nên mua WAX (WAXP) hay Kin (KIN) Nên mua WAX (WAXP) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua WAX (WAXP) hay Gari Network (GARI) Nên mua SKALE (SKL) hay Hashflow (HFT) Nên mua SKALE (SKL) hay Axelar (AXL) Nên mua SKALE (SKL) hay Kin (KIN) Nên mua SKALE (SKL) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua SKALE (SKL) hay Gari Network (GARI) Nên mua Hashflow (HFT) hay Axelar (AXL) Nên mua Hashflow (HFT) hay Kin (KIN) Nên mua Hashflow (HFT) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Hashflow (HFT) hay Gari Network (GARI) Nên mua Axelar (AXL) hay Kin (KIN) Nên mua Axelar (AXL) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Axelar (AXL) hay Gari Network (GARI) Nên mua Kin (KIN) hay Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) Nên mua Kin (KIN) hay Gari Network (GARI) Nên mua Alethea Artificial Liquid Intelligence Token (ALI) hay Gari Network (GARI)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…