Quỹ Đầu Tư Galaxy Digital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Galaxy Digital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

XRP (XRP)

Vốn Hóa Thị Trường

22,520,773,526.88
$US

KL giao dịch trong 24

2,421,435,417.08
$US

KL giao dịch trong 24

2,421,435,417.08
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,845,312,673.89
$US

KL giao dịch trong 24

94,704,105.00
$US

KL giao dịch trong 24

94,704,105.00
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,275,096,669.60
$US

KL giao dịch trong 24

212,398,293.57
$US

KL giao dịch trong 24

212,398,293.57
$US

SKALE (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

173,298,173.12
$US

KL giao dịch trong 24

17,773,152.44
$US

KL giao dịch trong 24

17,773,152.44
$US

WAX (WAXP)

Vốn Hóa Thị Trường

172,920,983.94
$US

KL giao dịch trong 24

13,015,578.76
$US

KL giao dịch trong 24

13,015,578.76
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

129,983,794.59
$US

KL giao dịch trong 24

33,324,975.02
$US

KL giao dịch trong 24

33,324,975.02
$US

Artificial Liquid Intelligence (ALI)

Vốn Hóa Thị Trường

144,087,813.31
$US

KL giao dịch trong 24

2,305,155.71
$US

KL giao dịch trong 24

2,305,155.71
$US

Axelar (AXL)

Vốn Hóa Thị Trường

126,731,514.01
$US

KL giao dịch trong 24

908,402.88
$US

KL giao dịch trong 24

908,402.88
$US

Gari Network (GARI)

Vốn Hóa Thị Trường

11,337,414.75
$US

KL giao dịch trong 24

586,235.37
$US

KL giao dịch trong 24

586,235.37
$US

Kin (KIN)

Vốn Hóa Thị Trường

9,365,424.56
$US

KL giao dịch trong 24

319,212.77
$US

KL giao dịch trong 24

319,212.77
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Galaxy Digital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay XRP (XRP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay EOS (EOS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay SKALE (SKL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay WAX (WAXP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Axelar (AXL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Gari Network (GARI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kin (KIN) Nên mua XRP (XRP) hay Monero (XMR) Nên mua XRP (XRP) hay EOS (EOS) Nên mua XRP (XRP) hay SKALE (SKL) Nên mua XRP (XRP) hay WAX (WAXP) Nên mua XRP (XRP) hay Hashflow (HFT) Nên mua XRP (XRP) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua XRP (XRP) hay Axelar (AXL) Nên mua XRP (XRP) hay Gari Network (GARI) Nên mua XRP (XRP) hay Kin (KIN) Nên mua Monero (XMR) hay EOS (EOS) Nên mua Monero (XMR) hay SKALE (SKL) Nên mua Monero (XMR) hay WAX (WAXP) Nên mua Monero (XMR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Monero (XMR) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Monero (XMR) hay Axelar (AXL) Nên mua Monero (XMR) hay Gari Network (GARI) Nên mua Monero (XMR) hay Kin (KIN) Nên mua EOS (EOS) hay SKALE (SKL) Nên mua EOS (EOS) hay WAX (WAXP) Nên mua EOS (EOS) hay Hashflow (HFT) Nên mua EOS (EOS) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua EOS (EOS) hay Axelar (AXL) Nên mua EOS (EOS) hay Gari Network (GARI) Nên mua EOS (EOS) hay Kin (KIN) Nên mua SKALE (SKL) hay WAX (WAXP) Nên mua SKALE (SKL) hay Hashflow (HFT) Nên mua SKALE (SKL) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua SKALE (SKL) hay Axelar (AXL) Nên mua SKALE (SKL) hay Gari Network (GARI) Nên mua SKALE (SKL) hay Kin (KIN) Nên mua WAX (WAXP) hay Hashflow (HFT) Nên mua WAX (WAXP) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua WAX (WAXP) hay Axelar (AXL) Nên mua WAX (WAXP) hay Gari Network (GARI) Nên mua WAX (WAXP) hay Kin (KIN) Nên mua Hashflow (HFT) hay Artificial Liquid Intelligence (ALI) Nên mua Hashflow (HFT) hay Axelar (AXL) Nên mua Hashflow (HFT) hay Gari Network (GARI) Nên mua Hashflow (HFT) hay Kin (KIN) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Axelar (AXL) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Gari Network (GARI) Nên mua Artificial Liquid Intelligence (ALI) hay Kin (KIN) Nên mua Axelar (AXL) hay Gari Network (GARI) Nên mua Axelar (AXL) hay Kin (KIN) Nên mua Gari Network (GARI) hay Kin (KIN)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…