Quỹ Đầu Tư Galaxy Digital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Galaxy Digital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

XRP (XRP)

Vốn Hóa Thị Trường

19,625,377,005.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,659,712,862.07
$US

KL giao dịch trong 24

1,659,712,862.07
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,007,462,055.85
$US

KL giao dịch trong 24

179,563,318.79
$US

KL giao dịch trong 24

179,563,318.79
$US

EOS (EOS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,242,635,944.55
$US

KL giao dịch trong 24

294,414,519.53
$US

KL giao dịch trong 24

294,414,519.53
$US

SKALE Network (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

266,795,187.04
$US

KL giao dịch trong 24

11,696,029.78
$US

KL giao dịch trong 24

11,696,029.78
$US

WAX (WAXP)

Vốn Hóa Thị Trường

238,512,979.83
$US

KL giao dịch trong 24

12,714,422.29
$US

KL giao dịch trong 24

12,714,422.29
$US

Kin (KIN)

Vốn Hóa Thị Trường

22,835,510.34
$US

KL giao dịch trong 24

1,025,012.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,025,012.93
$US

Gari Network (GARI)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

7,296,067.47
$US

KL giao dịch trong 24

7,296,067.47
$US

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…