Quỹ Đầu Tư Fabric Ventures

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Fabric Ventures đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,368,739,700.08
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,781,974,660.93
$US

KL giao dịch trong 24

134,492,135.10
$US

KL giao dịch trong 24

134,492,135.10
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,618,063,221.47
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,371,730,520.82
$US

KL giao dịch trong 24

97,816,185.54
$US

KL giao dịch trong 24

97,816,185.54
$US

Decentraland (MANA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,148,046,787.13
$US

KL giao dịch trong 24

109,281,342.85
$US

KL giao dịch trong 24

109,281,342.85
$US

1inch Network (1INCH)

Vốn Hóa Thị Trường

443,233,643.81
$US

KL giao dịch trong 24

34,836,946.99
$US

KL giao dịch trong 24

34,836,946.99
$US

Ocean Protocol (OCEAN)

Vốn Hóa Thị Trường

231,260,875.61
$US

KL giao dịch trong 24

37,474,884.82
$US

KL giao dịch trong 24

37,474,884.82
$US

0x (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

201,136,563.03
$US

KL giao dịch trong 24

20,529,729.62
$US

KL giao dịch trong 24

20,529,729.62
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

183,299,206.96
$US

KL giao dịch trong 24

4,223,788.69
$US

KL giao dịch trong 24

4,223,788.69
$US

Status (SNT)

Vốn Hóa Thị Trường

111,864,570.64
$US

KL giao dịch trong 24

21,187,057.37
$US

KL giao dịch trong 24

21,187,057.37
$US

Radicle (RAD)

Vốn Hóa Thị Trường

95,954,180.86
$US

KL giao dịch trong 24

5,342,718.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,342,718.72
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

62,410,143.07
$US

KL giao dịch trong 24

3,625,740.54
$US

KL giao dịch trong 24

3,625,740.54
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

59,783,307.52
$US

KL giao dịch trong 24

2,403,184.87
$US

KL giao dịch trong 24

2,403,184.87
$US

Streamr (DATA)

Vốn Hóa Thị Trường

30,048,904.92
$US

KL giao dịch trong 24

2,833,259.03
$US

KL giao dịch trong 24

2,833,259.03
$US

Bloom (BLT)

Vốn Hóa Thị Trường

2,910,848.23
$US

KL giao dịch trong 24

369.71
$US

KL giao dịch trong 24

369.71
$US

Raiden Network Token (RDN)

Vốn Hóa Thị Trường

1,639,813.82
$US

KL giao dịch trong 24

16,583.98
$US

KL giao dịch trong 24

16,583.98
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Fabric Ventures

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay The Graph (GRT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decentraland (MANA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Status (SNT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Radicle (RAD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Streamr (DATA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Bloom (BLT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay The Graph (GRT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decentraland (MANA) Nên mua Ethereum (ETH) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Status (SNT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Radicle (RAD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Streamr (DATA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Bloom (BLT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Polkadot (DOT) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stacks (STX) Nên mua Polkadot (DOT) hay The Graph (GRT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Decentraland (MANA) Nên mua Polkadot (DOT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Status (SNT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Radicle (RAD) Nên mua Polkadot (DOT) hay Orchid (OXT) Nên mua Polkadot (DOT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Streamr (DATA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Bloom (BLT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Stacks (STX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay The Graph (GRT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Decentraland (MANA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay 0x (ZRX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Status (SNT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Radicle (RAD) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Orchid (OXT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay RSS3 (RSS3) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Streamr (DATA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Bloom (BLT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Stacks (STX) hay The Graph (GRT) Nên mua Stacks (STX) hay Decentraland (MANA) Nên mua Stacks (STX) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Stacks (STX) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Stacks (STX) hay 0x (ZRX) Nên mua Stacks (STX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Stacks (STX) hay Status (SNT) Nên mua Stacks (STX) hay Radicle (RAD) Nên mua Stacks (STX) hay Orchid (OXT) Nên mua Stacks (STX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Stacks (STX) hay Streamr (DATA) Nên mua Stacks (STX) hay Bloom (BLT) Nên mua Stacks (STX) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua The Graph (GRT) hay Decentraland (MANA) Nên mua The Graph (GRT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua The Graph (GRT) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua The Graph (GRT) hay 0x (ZRX) Nên mua The Graph (GRT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua The Graph (GRT) hay Status (SNT) Nên mua The Graph (GRT) hay Radicle (RAD) Nên mua The Graph (GRT) hay Orchid (OXT) Nên mua The Graph (GRT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua The Graph (GRT) hay Streamr (DATA) Nên mua The Graph (GRT) hay Bloom (BLT) Nên mua The Graph (GRT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Decentraland (MANA) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Decentraland (MANA) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua Decentraland (MANA) hay 0x (ZRX) Nên mua Decentraland (MANA) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Decentraland (MANA) hay Status (SNT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Radicle (RAD) Nên mua Decentraland (MANA) hay Orchid (OXT) Nên mua Decentraland (MANA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Decentraland (MANA) hay Streamr (DATA) Nên mua Decentraland (MANA) hay Bloom (BLT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Ocean Protocol (OCEAN) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay 0x (ZRX) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Status (SNT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Radicle (RAD) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Orchid (OXT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Streamr (DATA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Bloom (BLT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay 0x (ZRX) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Status (SNT) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Radicle (RAD) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Orchid (OXT) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Streamr (DATA) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Bloom (BLT) Nên mua Ocean Protocol (OCEAN) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua 0x (ZRX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 0x (ZRX) hay Status (SNT) Nên mua 0x (ZRX) hay Radicle (RAD) Nên mua 0x (ZRX) hay Orchid (OXT) Nên mua 0x (ZRX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua 0x (ZRX) hay Streamr (DATA) Nên mua 0x (ZRX) hay Bloom (BLT) Nên mua 0x (ZRX) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Status (SNT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Radicle (RAD) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Orchid (OXT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Streamr (DATA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Bloom (BLT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Status (SNT) hay Radicle (RAD) Nên mua Status (SNT) hay Orchid (OXT) Nên mua Status (SNT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Status (SNT) hay Streamr (DATA) Nên mua Status (SNT) hay Bloom (BLT) Nên mua Status (SNT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Radicle (RAD) hay Orchid (OXT) Nên mua Radicle (RAD) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Radicle (RAD) hay Streamr (DATA) Nên mua Radicle (RAD) hay Bloom (BLT) Nên mua Radicle (RAD) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Orchid (OXT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Orchid (OXT) hay Streamr (DATA) Nên mua Orchid (OXT) hay Bloom (BLT) Nên mua Orchid (OXT) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Streamr (DATA) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Bloom (BLT) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Streamr (DATA) hay Bloom (BLT) Nên mua Streamr (DATA) hay Raiden Network Token (RDN) Nên mua Bloom (BLT) hay Raiden Network Token (RDN)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…