Quỹ Đầu Tư Electric Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Electric Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,845,312,673.89
$US

KL giao dịch trong 24

94,704,105.00
$US

KL giao dịch trong 24

94,704,105.00
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,781,974,660.93
$US

KL giao dịch trong 24

134,492,135.10
$US

KL giao dịch trong 24

134,492,135.10
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

1,552,287,343.45
$US

KL giao dịch trong 24

40,176,083.38
$US

KL giao dịch trong 24

40,176,083.38
$US

MultiversX (EGLD)

Vốn Hóa Thị Trường

1,124,436,524.14
$US

KL giao dịch trong 24

88,105,076.98
$US

KL giao dịch trong 24

88,105,076.98
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

674,551,190.53
$US

KL giao dịch trong 24

71,703,698.04
$US

KL giao dịch trong 24

71,703,698.04
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

586,581,971.28
$US

KL giao dịch trong 24

41,501,766.33
$US

KL giao dịch trong 24

41,501,766.33
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

352,624,279.62
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

311,159,435.97
$US

KL giao dịch trong 24

17,841,739.06
$US

KL giao dịch trong 24

17,841,739.06
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

235,940,697.46
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

129,983,794.59
$US

KL giao dịch trong 24

33,324,975.02
$US

KL giao dịch trong 24

33,324,975.02
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Electric Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Monero (XMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Ethereum (ETH) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Hashflow (HFT) Nên mua Monero (XMR) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Monero (XMR) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Monero (XMR) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Monero (XMR) hay Maker (MKR) Nên mua Monero (XMR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Monero (XMR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Monero (XMR) hay Celo (CELO) Nên mua Monero (XMR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Monero (XMR) hay Hashflow (HFT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Internet Computer (ICP) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay MultiversX (EGLD) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Maker (MKR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Zcash (ZEC) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Celo (CELO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay MultiversX (EGLD) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Maker (MKR) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Zcash (ZEC) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Celo (CELO) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Hashflow (HFT) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Maker (MKR) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Zcash (ZEC) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Celo (CELO) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Nervos Network (CKB) Nên mua MultiversX (EGLD) hay Hashflow (HFT) Nên mua Maker (MKR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Zcash (ZEC) hay Celo (CELO) Nên mua Zcash (ZEC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Zcash (ZEC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Celo (CELO) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Hashflow (HFT) Nên mua Celo (CELO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Celo (CELO) hay Hashflow (HFT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Hashflow (HFT)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…