Quỹ Đầu Tư Dragonfly Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Dragonfly Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Avalanche (AVAX)

Vốn Hóa Thị Trường

5,656,573,426.28
$US

KL giao dịch trong 24

210,739,610.04
$US

KL giao dịch trong 24

210,739,610.04
$US

Cosmos (ATOM)

Vốn Hóa Thị Trường

3,465,051,588.22
$US

KL giao dịch trong 24

174,400,718.72
$US

KL giao dịch trong 24

174,400,718.72
$US

BitDAO (BIT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,157,075,163.35
$US

KL giao dịch trong 24

7,970,251.37
$US

KL giao dịch trong 24

7,970,251.37
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

674,551,190.53
$US

KL giao dịch trong 24

71,703,698.04
$US

KL giao dịch trong 24

71,703,698.04
$US

1inch Network (1INCH)

Vốn Hóa Thị Trường

443,233,643.81
$US

KL giao dịch trong 24

34,836,946.99
$US

KL giao dịch trong 24

34,836,946.99
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

352,624,279.62
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

327,264,086.56
$US

KL giao dịch trong 24

25,288,645.40
$US

KL giao dịch trong 24

25,288,645.40
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

311,159,435.97
$US

KL giao dịch trong 24

17,841,739.06
$US

KL giao dịch trong 24

17,841,739.06
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

235,940,697.46
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

Siacoin (SC)

Vốn Hóa Thị Trường

221,630,661.24
$US

KL giao dịch trong 24

21,562,002.37
$US

KL giao dịch trong 24

21,562,002.37
$US

UMA (UMA)

Vốn Hóa Thị Trường

145,178,057.55
$US

KL giao dịch trong 24

59,798,777.81
$US

KL giao dịch trong 24

59,798,777.81
$US

Hashflow (HFT)

Vốn Hóa Thị Trường

129,983,794.59
$US

KL giao dịch trong 24

33,324,975.02
$US

KL giao dịch trong 24

33,324,975.02
$US

RSS3 (RSS3)

Vốn Hóa Thị Trường

59,783,307.52
$US

KL giao dịch trong 24

2,403,184.87
$US

KL giao dịch trong 24

2,403,184.87
$US

Nebulas (NAS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,803,938.71
$US

KL giao dịch trong 24

83,046.14
$US

KL giao dịch trong 24

83,046.14
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Dragonfly Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay BitDAO (BIT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Siacoin (SC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay UMA (UMA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nebulas (NAS) Nên mua Ethereum (ETH) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Ethereum (ETH) hay BitDAO (BIT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay Siacoin (SC) Nên mua Ethereum (ETH) hay UMA (UMA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Hashflow (HFT) Nên mua Ethereum (ETH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nebulas (NAS) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Cosmos (ATOM) Nên mua Avalanche (AVAX) hay BitDAO (BIT) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Maker (MKR) Nên mua Avalanche (AVAX) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Compound (COMP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Celo (CELO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Siacoin (SC) Nên mua Avalanche (AVAX) hay UMA (UMA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Hashflow (HFT) Nên mua Avalanche (AVAX) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Nebulas (NAS) Nên mua Cosmos (ATOM) hay BitDAO (BIT) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Maker (MKR) Nên mua Cosmos (ATOM) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Compound (COMP) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Celo (CELO) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Siacoin (SC) Nên mua Cosmos (ATOM) hay UMA (UMA) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Hashflow (HFT) Nên mua Cosmos (ATOM) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Cosmos (ATOM) hay Nebulas (NAS) Nên mua BitDAO (BIT) hay Maker (MKR) Nên mua BitDAO (BIT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua BitDAO (BIT) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua BitDAO (BIT) hay Compound (COMP) Nên mua BitDAO (BIT) hay Celo (CELO) Nên mua BitDAO (BIT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua BitDAO (BIT) hay Siacoin (SC) Nên mua BitDAO (BIT) hay UMA (UMA) Nên mua BitDAO (BIT) hay Hashflow (HFT) Nên mua BitDAO (BIT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua BitDAO (BIT) hay Nebulas (NAS) Nên mua Maker (MKR) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Compound (COMP) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Maker (MKR) hay Siacoin (SC) Nên mua Maker (MKR) hay UMA (UMA) Nên mua Maker (MKR) hay Hashflow (HFT) Nên mua Maker (MKR) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Maker (MKR) hay Nebulas (NAS) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Compound (COMP) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Celo (CELO) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Siacoin (SC) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay UMA (UMA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Hashflow (HFT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay RSS3 (RSS3) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Nebulas (NAS) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Compound (COMP) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Celo (CELO) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Siacoin (SC) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay UMA (UMA) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Hashflow (HFT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nebulas (NAS) Nên mua Compound (COMP) hay Celo (CELO) Nên mua Compound (COMP) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Compound (COMP) hay Siacoin (SC) Nên mua Compound (COMP) hay UMA (UMA) Nên mua Compound (COMP) hay Hashflow (HFT) Nên mua Compound (COMP) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Compound (COMP) hay Nebulas (NAS) Nên mua Celo (CELO) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Celo (CELO) hay Siacoin (SC) Nên mua Celo (CELO) hay UMA (UMA) Nên mua Celo (CELO) hay Hashflow (HFT) Nên mua Celo (CELO) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Celo (CELO) hay Nebulas (NAS) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Siacoin (SC) Nên mua Nervos Network (CKB) hay UMA (UMA) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Hashflow (HFT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Nebulas (NAS) Nên mua Siacoin (SC) hay UMA (UMA) Nên mua Siacoin (SC) hay Hashflow (HFT) Nên mua Siacoin (SC) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Siacoin (SC) hay Nebulas (NAS) Nên mua UMA (UMA) hay Hashflow (HFT) Nên mua UMA (UMA) hay RSS3 (RSS3) Nên mua UMA (UMA) hay Nebulas (NAS) Nên mua Hashflow (HFT) hay RSS3 (RSS3) Nên mua Hashflow (HFT) hay Nebulas (NAS) Nên mua RSS3 (RSS3) hay Nebulas (NAS)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…