Quỹ Đầu Tư Defiance Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Defiance Capital đã đầu tư

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,610,999,751.93
$US

KL giao dịch trong 24

117,045,320.75
$US

KL giao dịch trong 24

117,045,320.75
$US

Axie Infinity (AXS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,142,481,579.75
$US

KL giao dịch trong 24

150,443,724.76
$US

KL giao dịch trong 24

150,443,724.76
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

795,907,965.85
$US

KL giao dịch trong 24

108,229,304.53
$US

KL giao dịch trong 24

108,229,304.53
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

295,798,346.85
$US

KL giao dịch trong 24

123,904,006.07
$US

KL giao dịch trong 24

123,904,006.07
$US

SushiSwap (SUSHI)

Vốn Hóa Thị Trường

124,648,783.14
$US

KL giao dịch trong 24

58,219,271.74
$US

KL giao dịch trong 24

58,219,271.74
$US

Alpha Venture DAO (ALPHA)

Vốn Hóa Thị Trường

49,399,412.37
$US

KL giao dịch trong 24

3,587,230.38
$US

KL giao dịch trong 24

3,587,230.38
$US

Beta Finance (BETA)

Vốn Hóa Thị Trường

44,856,656.52
$US

KL giao dịch trong 24

10,994,199.89
$US

KL giao dịch trong 24

10,994,199.89
$US

DODO (DODO)

Vốn Hóa Thị Trường

13,638,665.74
$US

KL giao dịch trong 24

27,705,889.77
$US

KL giao dịch trong 24

27,705,889.77
$US

InsurAce (INSUR)

Vốn Hóa Thị Trường

7,625,869.26
$US

KL giao dịch trong 24

550,187.57
$US

KL giao dịch trong 24

550,187.57
$US

Carbon (SWTH)

Vốn Hóa Thị Trường

6,955,731.60
$US

KL giao dịch trong 24

2,344.86
$US

KL giao dịch trong 24

2,344.86
$US

mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA)

Vốn Hóa Thị Trường

6,190,445.64
$US

KL giao dịch trong 24

415,370.55
$US

KL giao dịch trong 24

415,370.55
$US

Index Cooperative (INDEX)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

458,873.87
$US

KL giao dịch trong 24

458,873.87
$US

Jet Protocol (JET)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

126,963.30
$US

KL giao dịch trong 24

126,963.30
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Defiance Capital

Nên mua Uniswap (UNI) hay Axie Infinity (AXS) Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Uniswap (UNI) hay DODO (DODO) Nên mua Uniswap (UNI) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Carbon (SWTH) Nên mua Uniswap (UNI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Aave (AAVE) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Synthetix (SNX) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay DODO (DODO) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Carbon (SWTH) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Aave (AAVE) hay Synthetix (SNX) Nên mua Aave (AAVE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Aave (AAVE) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Aave (AAVE) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Aave (AAVE) hay DODO (DODO) Nên mua Aave (AAVE) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Aave (AAVE) hay Carbon (SWTH) Nên mua Aave (AAVE) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Aave (AAVE) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Aave (AAVE) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Synthetix (SNX) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Synthetix (SNX) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Synthetix (SNX) hay DODO (DODO) Nên mua Synthetix (SNX) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Synthetix (SNX) hay Carbon (SWTH) Nên mua Synthetix (SNX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Synthetix (SNX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay DODO (DODO) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay InsurAce (INSUR) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Carbon (SWTH) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay DODO (DODO) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Carbon (SWTH) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Beta Finance (BETA) hay DODO (DODO) Nên mua Beta Finance (BETA) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Carbon (SWTH) Nên mua Beta Finance (BETA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua DODO (DODO) hay InsurAce (INSUR) Nên mua DODO (DODO) hay Carbon (SWTH) Nên mua DODO (DODO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua DODO (DODO) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua DODO (DODO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Carbon (SWTH) Nên mua InsurAce (INSUR) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Carbon (SWTH) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Carbon (SWTH) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Carbon (SWTH) hay Jet Protocol (JET) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Index Cooperative (INDEX) hay Jet Protocol (JET)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…