Quỹ Đầu Tư Defiance Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Defiance Capital đã đầu tư

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

4,935,811,703.67
$US

KL giao dịch trong 24

99,263,578.90
$US

KL giao dịch trong 24

99,263,578.90
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,111,678,839.78
$US

KL giao dịch trong 24

68,599,344.75
$US

KL giao dịch trong 24

68,599,344.75
$US

Axie Infinity (AXS)

Vốn Hóa Thị Trường

1,025,465,068.25
$US

KL giao dịch trong 24

85,181,215.82
$US

KL giao dịch trong 24

85,181,215.82
$US

Synthetix (SNX)

Vốn Hóa Thị Trường

749,933,237.87
$US

KL giao dịch trong 24

145,022,301.80
$US

KL giao dịch trong 24

145,022,301.80
$US

SushiSwap (SUSHI)

Vốn Hóa Thị Trường

270,247,249.14
$US

KL giao dịch trong 24

41,188,271.57
$US

KL giao dịch trong 24

41,188,271.57
$US

DODO (DODO)

Vốn Hóa Thị Trường

95,110,258.77
$US

KL giao dịch trong 24

37,659,970.96
$US

KL giao dịch trong 24

37,659,970.96
$US

Alpha Venture DAO (ALPHA)

Vốn Hóa Thị Trường

87,034,456.96
$US

KL giao dịch trong 24

4,779,684.88
$US

KL giao dịch trong 24

4,779,684.88
$US

Beta Finance (BETA)

Vốn Hóa Thị Trường

59,926,750.65
$US

KL giao dịch trong 24

3,343,641.24
$US

KL giao dịch trong 24

3,343,641.24
$US

Carbon Protocol (SWTH)

Vốn Hóa Thị Trường

14,340,785.34
$US

KL giao dịch trong 24

18,591.66
$US

KL giao dịch trong 24

18,591.66
$US

InsurAce (INSUR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,905,179.22
$US

KL giao dịch trong 24

661,248.92
$US

KL giao dịch trong 24

661,248.92
$US

mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,782,932.64
$US

KL giao dịch trong 24

65,400.54
$US

KL giao dịch trong 24

65,400.54
$US

Furucombo (COMBO)

Vốn Hóa Thị Trường

1,550,488.12
$US

KL giao dịch trong 24

49,669.05
$US

KL giao dịch trong 24

49,669.05
$US

Jet Protocol (JET)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

147,020.98
$US

KL giao dịch trong 24

147,020.98
$US

Index Cooperative (INDEX)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

20,614.88
$US

KL giao dịch trong 24

20,614.88
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Defiance Capital

Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Axie Infinity (AXS) Nên mua Uniswap (UNI) hay Synthetix (SNX) Nên mua Uniswap (UNI) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Uniswap (UNI) hay DODO (DODO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Uniswap (UNI) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Uniswap (UNI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Uniswap (UNI) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Aave (AAVE) hay Axie Infinity (AXS) Nên mua Aave (AAVE) hay Synthetix (SNX) Nên mua Aave (AAVE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Aave (AAVE) hay DODO (DODO) Nên mua Aave (AAVE) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Aave (AAVE) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Aave (AAVE) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Aave (AAVE) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Aave (AAVE) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Aave (AAVE) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Aave (AAVE) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Aave (AAVE) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Synthetix (SNX) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay DODO (DODO) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Axie Infinity (AXS) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Synthetix (SNX) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Synthetix (SNX) hay DODO (DODO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Synthetix (SNX) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Synthetix (SNX) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Synthetix (SNX) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Synthetix (SNX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Synthetix (SNX) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay DODO (DODO) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Beta Finance (BETA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay InsurAce (INSUR) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Furucombo (COMBO) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua DODO (DODO) hay Alpha Venture DAO (ALPHA) Nên mua DODO (DODO) hay Beta Finance (BETA) Nên mua DODO (DODO) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua DODO (DODO) hay InsurAce (INSUR) Nên mua DODO (DODO) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua DODO (DODO) hay Furucombo (COMBO) Nên mua DODO (DODO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua DODO (DODO) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Beta Finance (BETA) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Alpha Venture DAO (ALPHA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Carbon Protocol (SWTH) Nên mua Beta Finance (BETA) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Beta Finance (BETA) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Beta Finance (BETA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay InsurAce (INSUR) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay Furucombo (COMBO) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Carbon Protocol (SWTH) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua InsurAce (INSUR) hay mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Furucombo (COMBO) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Jet Protocol (JET) Nên mua InsurAce (INSUR) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Furucombo (COMBO) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua mStable Governance Token: Meta (MTA) (MTA) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Furucombo (COMBO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Furucombo (COMBO) hay Index Cooperative (INDEX) Nên mua Jet Protocol (JET) hay Index Cooperative (INDEX)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…