Quỹ Đầu Tư Coinfund

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Coinfund đã đầu tư

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

6,218,533,482.07
$US

KL giao dịch trong 24

146,024,129.14
$US

KL giao dịch trong 24

146,024,129.14
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,363,703,237.55
$US

KL giao dịch trong 24

74,759,864.60
$US

KL giao dịch trong 24

74,759,864.60
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

1,167,124,971.59
$US

KL giao dịch trong 24

22,981,555.87
$US

KL giao dịch trong 24

22,981,555.87
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

439,312,542.18
$US

KL giao dịch trong 24

42,991,272.01
$US

KL giao dịch trong 24

42,991,272.01
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

278,493,702.37
$US

KL giao dịch trong 24

8,648,011.20
$US

KL giao dịch trong 24

8,648,011.20
$US

Livepeer (LPT)

Vốn Hóa Thị Trường

187,258,426.84
$US

KL giao dịch trong 24

8,747,718.27
$US

KL giao dịch trong 24

8,747,718.27
$US

Kadena (KDA)

Vốn Hóa Thị Trường

184,753,949.77
$US

KL giao dịch trong 24

2,955,177.78
$US

KL giao dịch trong 24

2,955,177.78
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

83,179,775.62
$US

KL giao dịch trong 24

6,085,169.96
$US

KL giao dịch trong 24

6,085,169.96
$US

NuCypher (NU)

Vốn Hóa Thị Trường

71,525,419.34
$US

KL giao dịch trong 24

3,000,583.73
$US

KL giao dịch trong 24

3,000,583.73
$US

Serum (SRM)

Vốn Hóa Thị Trường

70,668,119.09
$US

KL giao dịch trong 24

23,777,143.53
$US

KL giao dịch trong 24

23,777,143.53
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

65,845,906.32
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

KL giao dịch trong 24

2,749,463.51
$US

Rarible (RARI)

Vốn Hóa Thị Trường

31,384,393.73
$US

KL giao dịch trong 24

1,471,749.34
$US

KL giao dịch trong 24

1,471,749.34
$US

NFTX (NFTX)

Vốn Hóa Thị Trường

9,427,660.17
$US

KL giao dịch trong 24

16,390.06
$US

KL giao dịch trong 24

16,390.06
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Coinfund

Nên mua Polkadot (DOT) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Flow (FLOW) Nên mua Polkadot (DOT) hay The Graph (GRT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Livepeer (LPT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kadena (KDA) Nên mua Polkadot (DOT) hay API3 (API3) Nên mua Polkadot (DOT) hay NuCypher (NU) Nên mua Polkadot (DOT) hay Serum (SRM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Rarible (RARI) Nên mua Polkadot (DOT) hay NFTX (NFTX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Flow (FLOW) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay The Graph (GRT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Balancer (BAL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Livepeer (LPT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Kadena (KDA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay API3 (API3) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay NuCypher (NU) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Serum (SRM) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Numeraire (NMR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Rarible (RARI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay NFTX (NFTX) Nên mua Flow (FLOW) hay The Graph (GRT) Nên mua Flow (FLOW) hay Balancer (BAL) Nên mua Flow (FLOW) hay Livepeer (LPT) Nên mua Flow (FLOW) hay Kadena (KDA) Nên mua Flow (FLOW) hay API3 (API3) Nên mua Flow (FLOW) hay NuCypher (NU) Nên mua Flow (FLOW) hay Serum (SRM) Nên mua Flow (FLOW) hay Numeraire (NMR) Nên mua Flow (FLOW) hay Rarible (RARI) Nên mua Flow (FLOW) hay NFTX (NFTX) Nên mua The Graph (GRT) hay Balancer (BAL) Nên mua The Graph (GRT) hay Livepeer (LPT) Nên mua The Graph (GRT) hay Kadena (KDA) Nên mua The Graph (GRT) hay API3 (API3) Nên mua The Graph (GRT) hay NuCypher (NU) Nên mua The Graph (GRT) hay Serum (SRM) Nên mua The Graph (GRT) hay Numeraire (NMR) Nên mua The Graph (GRT) hay Rarible (RARI) Nên mua The Graph (GRT) hay NFTX (NFTX) Nên mua Balancer (BAL) hay Livepeer (LPT) Nên mua Balancer (BAL) hay Kadena (KDA) Nên mua Balancer (BAL) hay API3 (API3) Nên mua Balancer (BAL) hay NuCypher (NU) Nên mua Balancer (BAL) hay Serum (SRM) Nên mua Balancer (BAL) hay Numeraire (NMR) Nên mua Balancer (BAL) hay Rarible (RARI) Nên mua Balancer (BAL) hay NFTX (NFTX) Nên mua Livepeer (LPT) hay Kadena (KDA) Nên mua Livepeer (LPT) hay API3 (API3) Nên mua Livepeer (LPT) hay NuCypher (NU) Nên mua Livepeer (LPT) hay Serum (SRM) Nên mua Livepeer (LPT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Livepeer (LPT) hay Rarible (RARI) Nên mua Livepeer (LPT) hay NFTX (NFTX) Nên mua Kadena (KDA) hay API3 (API3) Nên mua Kadena (KDA) hay NuCypher (NU) Nên mua Kadena (KDA) hay Serum (SRM) Nên mua Kadena (KDA) hay Numeraire (NMR) Nên mua Kadena (KDA) hay Rarible (RARI) Nên mua Kadena (KDA) hay NFTX (NFTX) Nên mua API3 (API3) hay NuCypher (NU) Nên mua API3 (API3) hay Serum (SRM) Nên mua API3 (API3) hay Numeraire (NMR) Nên mua API3 (API3) hay Rarible (RARI) Nên mua API3 (API3) hay NFTX (NFTX) Nên mua NuCypher (NU) hay Serum (SRM) Nên mua NuCypher (NU) hay Numeraire (NMR) Nên mua NuCypher (NU) hay Rarible (RARI) Nên mua NuCypher (NU) hay NFTX (NFTX) Nên mua Serum (SRM) hay Numeraire (NMR) Nên mua Serum (SRM) hay Rarible (RARI) Nên mua Serum (SRM) hay NFTX (NFTX) Nên mua Numeraire (NMR) hay Rarible (RARI) Nên mua Numeraire (NMR) hay NFTX (NFTX) Nên mua Rarible (RARI) hay NFTX (NFTX)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…