Quỹ Đầu Tư Coinfund

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Coinfund đã đầu tư

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

9,413,544,603.38
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

KL giao dịch trong 24

657,624,721.48
$US

NEAR Protocol (NEAR)

Vốn Hóa Thị Trường

3,977,834,611.76
$US

KL giao dịch trong 24

408,943,093.88
$US

KL giao dịch trong 24

408,943,093.88
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

2,812,106,667.05
$US

KL giao dịch trong 24

84,409,739.46
$US

KL giao dịch trong 24

84,409,739.46
$US

The Graph (GRT)

Vốn Hóa Thị Trường

1,023,757,887.44
$US

KL giao dịch trong 24

69,307,974.71
$US

KL giao dịch trong 24

69,307,974.71
$US

Kadena (KDA)

Vốn Hóa Thị Trường

455,697,686.72
$US

KL giao dịch trong 24

41,871,974.48
$US

KL giao dịch trong 24

41,871,974.48
$US

Livepeer (LPT)

Vốn Hóa Thị Trường

341,890,946.06
$US

KL giao dịch trong 24

25,954,334.57
$US

KL giao dịch trong 24

25,954,334.57
$US

Serum (SRM)

Vốn Hóa Thị Trường

284,863,362.06
$US

KL giao dịch trong 24

32,681,140.08
$US

KL giao dịch trong 24

32,681,140.08
$US

NuCypher (NU)

Vốn Hóa Thị Trường

125,140,764.47
$US

KL giao dịch trong 24

17,856,614.21
$US

KL giao dịch trong 24

17,856,614.21
$US

Hxro (HXRO)

Vốn Hóa Thị Trường

107,975,540.57
$US

KL giao dịch trong 24

75,659.90
$US

KL giao dịch trong 24

75,659.90
$US

Numeraire (NMR)

Vốn Hóa Thị Trường

74,533,408.79
$US

KL giao dịch trong 24

9,214,549.50
$US

KL giao dịch trong 24

9,214,549.50
$US

API3 (API3)

Vốn Hóa Thị Trường

63,936,759.79
$US

KL giao dịch trong 24

11,397,869.99
$US

KL giao dịch trong 24

11,397,869.99
$US

Balancer (BAL)

Vốn Hóa Thị Trường

52,407,753.19
$US

KL giao dịch trong 24

23,666,025.18
$US

KL giao dịch trong 24

23,666,025.18
$US

Rarible (RARI)

Vốn Hóa Thị Trường

25,224,551.48
$US

KL giao dịch trong 24

1,542,079.98
$US

KL giao dịch trong 24

1,542,079.98
$US

NFTX (NFTX)

Vốn Hóa Thị Trường

23,839,263.90
$US

KL giao dịch trong 24

34,455.65
$US

KL giao dịch trong 24

34,455.65
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Coinfund

Nên mua Polkadot (DOT) hay NEAR Protocol (NEAR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Flow (FLOW) Nên mua Polkadot (DOT) hay The Graph (GRT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kadena (KDA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Livepeer (LPT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Serum (SRM) Nên mua Polkadot (DOT) hay NuCypher (NU) Nên mua Polkadot (DOT) hay Hxro (HXRO) Nên mua Polkadot (DOT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay API3 (API3) Nên mua Polkadot (DOT) hay Balancer (BAL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Rarible (RARI) Nên mua Polkadot (DOT) hay NFTX (NFTX) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Flow (FLOW) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay The Graph (GRT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Kadena (KDA) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Livepeer (LPT) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Serum (SRM) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay NuCypher (NU) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Hxro (HXRO) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Numeraire (NMR) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay API3 (API3) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Balancer (BAL) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay Rarible (RARI) Nên mua NEAR Protocol (NEAR) hay NFTX (NFTX) Nên mua Flow (FLOW) hay The Graph (GRT) Nên mua Flow (FLOW) hay Kadena (KDA) Nên mua Flow (FLOW) hay Livepeer (LPT) Nên mua Flow (FLOW) hay Serum (SRM) Nên mua Flow (FLOW) hay NuCypher (NU) Nên mua Flow (FLOW) hay Hxro (HXRO) Nên mua Flow (FLOW) hay Numeraire (NMR) Nên mua Flow (FLOW) hay API3 (API3) Nên mua Flow (FLOW) hay Balancer (BAL) Nên mua Flow (FLOW) hay Rarible (RARI) Nên mua Flow (FLOW) hay NFTX (NFTX) Nên mua The Graph (GRT) hay Kadena (KDA) Nên mua The Graph (GRT) hay Livepeer (LPT) Nên mua The Graph (GRT) hay Serum (SRM) Nên mua The Graph (GRT) hay NuCypher (NU) Nên mua The Graph (GRT) hay Hxro (HXRO) Nên mua The Graph (GRT) hay Numeraire (NMR) Nên mua The Graph (GRT) hay API3 (API3) Nên mua The Graph (GRT) hay Balancer (BAL) Nên mua The Graph (GRT) hay Rarible (RARI) Nên mua The Graph (GRT) hay NFTX (NFTX) Nên mua Kadena (KDA) hay Livepeer (LPT) Nên mua Kadena (KDA) hay Serum (SRM) Nên mua Kadena (KDA) hay NuCypher (NU) Nên mua Kadena (KDA) hay Hxro (HXRO) Nên mua Kadena (KDA) hay Numeraire (NMR) Nên mua Kadena (KDA) hay API3 (API3) Nên mua Kadena (KDA) hay Balancer (BAL) Nên mua Kadena (KDA) hay Rarible (RARI) Nên mua Kadena (KDA) hay NFTX (NFTX) Nên mua Livepeer (LPT) hay Serum (SRM) Nên mua Livepeer (LPT) hay NuCypher (NU) Nên mua Livepeer (LPT) hay Hxro (HXRO) Nên mua Livepeer (LPT) hay Numeraire (NMR) Nên mua Livepeer (LPT) hay API3 (API3) Nên mua Livepeer (LPT) hay Balancer (BAL) Nên mua Livepeer (LPT) hay Rarible (RARI) Nên mua Livepeer (LPT) hay NFTX (NFTX) Nên mua Serum (SRM) hay NuCypher (NU) Nên mua Serum (SRM) hay Hxro (HXRO) Nên mua Serum (SRM) hay Numeraire (NMR) Nên mua Serum (SRM) hay API3 (API3) Nên mua Serum (SRM) hay Balancer (BAL) Nên mua Serum (SRM) hay Rarible (RARI) Nên mua Serum (SRM) hay NFTX (NFTX) Nên mua NuCypher (NU) hay Hxro (HXRO) Nên mua NuCypher (NU) hay Numeraire (NMR) Nên mua NuCypher (NU) hay API3 (API3) Nên mua NuCypher (NU) hay Balancer (BAL) Nên mua NuCypher (NU) hay Rarible (RARI) Nên mua NuCypher (NU) hay NFTX (NFTX) Nên mua Hxro (HXRO) hay Numeraire (NMR) Nên mua Hxro (HXRO) hay API3 (API3) Nên mua Hxro (HXRO) hay Balancer (BAL) Nên mua Hxro (HXRO) hay Rarible (RARI) Nên mua Hxro (HXRO) hay NFTX (NFTX) Nên mua Numeraire (NMR) hay API3 (API3) Nên mua Numeraire (NMR) hay Balancer (BAL) Nên mua Numeraire (NMR) hay Rarible (RARI) Nên mua Numeraire (NMR) hay NFTX (NFTX) Nên mua API3 (API3) hay Balancer (BAL) Nên mua API3 (API3) hay Rarible (RARI) Nên mua API3 (API3) hay NFTX (NFTX) Nên mua Balancer (BAL) hay Rarible (RARI) Nên mua Balancer (BAL) hay NFTX (NFTX) Nên mua Rarible (RARI) hay NFTX (NFTX)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…