Quỹ Đầu Tư Cms Holdings

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Cms Holdings đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Solana (SOL)

Vốn Hóa Thị Trường

8,827,718,008.31
$US

KL giao dịch trong 24

836,579,402.49
$US

KL giao dịch trong 24

836,579,402.49
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,368,739,700.08
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

Avalanche (AVAX)

Vốn Hóa Thị Trường

5,656,573,426.28
$US

KL giao dịch trong 24

210,739,610.04
$US

KL giao dịch trong 24

210,739,610.04
$US

Injective (INJ)

Vốn Hóa Thị Trường

324,471,500.35
$US

KL giao dịch trong 24

50,615,856.72
$US

KL giao dịch trong 24

50,615,856.72
$US

Kusama (KSM)

Vốn Hóa Thị Trường

300,180,214.46
$US

KL giao dịch trong 24

23,358,063.41
$US

KL giao dịch trong 24

23,358,063.41
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

235,940,697.46
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

FTX Token (FTT)

Vốn Hóa Thị Trường

479,296,261.66
$US

KL giao dịch trong 24

23,984,622.21
$US

KL giao dịch trong 24

23,984,622.21
$US

DODO (DODO)

Vốn Hóa Thị Trường

95,110,258.77
$US

KL giao dịch trong 24

37,659,970.96
$US

KL giao dịch trong 24

37,659,970.96
$US

Serum (SRM)

Vốn Hóa Thị Trường

64,784,739.42
$US

KL giao dịch trong 24

13,507,375.60
$US

KL giao dịch trong 24

13,507,375.60
$US

Linear Finance (LINA)

Vốn Hóa Thị Trường

60,324,940.36
$US

KL giao dịch trong 24

74,550,956.87
$US

KL giao dịch trong 24

74,550,956.87
$US

Perpetual Protocol (PERP)

Vốn Hóa Thị Trường

57,472,089.60
$US

KL giao dịch trong 24

18,266,447.27
$US

KL giao dịch trong 24

18,266,447.27
$US

Bonfida (FIDA)

Vốn Hóa Thị Trường

19,277,140.09
$US

KL giao dịch trong 24

3,862,084.11
$US

KL giao dịch trong 24

3,862,084.11
$US

Kylin (KYL)

Vốn Hóa Thị Trường

4,562,993.32
$US

KL giao dịch trong 24

23,506.19
$US

KL giao dịch trong 24

23,506.19
$US

MAPS (MAPS)

Vốn Hóa Thị Trường

2,124,782.82
$US

KL giao dịch trong 24

56,096.02
$US

KL giao dịch trong 24

56,096.02
$US

Convergence (CONV)

Vốn Hóa Thị Trường

1,336,744.23
$US

KL giao dịch trong 24

1,196,329.23
$US

KL giao dịch trong 24

1,196,329.23
$US

Opium (OPIUM)

Vốn Hóa Thị Trường

472,953.71
$US

KL giao dịch trong 24

65,569.94
$US

KL giao dịch trong 24

65,569.94
$US

Standard (STND)

Vốn Hóa Thị Trường

369,025.96
$US

KL giao dịch trong 24

287,046.27
$US

KL giao dịch trong 24

287,046.27
$US

PowerTrade Fuel (PTF)

Vốn Hóa Thị Trường

275,340.92
$US

KL giao dịch trong 24

100,363.82
$US

KL giao dịch trong 24

100,363.82
$US

Siren (SI)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

555,036.45
$US

KL giao dịch trong 24

555,036.45
$US

Umee (UMEE)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

203,770.36
$US

KL giao dịch trong 24

203,770.36
$US

Jet Protocol (JET)

Vốn Hóa Thị Trường

0.00
$US

KL giao dịch trong 24

147,020.98
$US

KL giao dịch trong 24

147,020.98
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Cms Holdings

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Solana (SOL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Injective (INJ) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kusama (KSM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay FTX Token (FTT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay DODO (DODO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Serum (SRM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Kylin (KYL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay MAPS (MAPS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Convergence (CONV) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Opium (OPIUM) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Standard (STND) Nên mua Bitcoin (BTC) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Siren (SI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Umee (UMEE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Ethereum (ETH) hay Solana (SOL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Injective (INJ) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kusama (KSM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay FTX Token (FTT) Nên mua Ethereum (ETH) hay DODO (DODO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Serum (SRM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Kylin (KYL) Nên mua Ethereum (ETH) hay MAPS (MAPS) Nên mua Ethereum (ETH) hay Convergence (CONV) Nên mua Ethereum (ETH) hay Opium (OPIUM) Nên mua Ethereum (ETH) hay Standard (STND) Nên mua Ethereum (ETH) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Ethereum (ETH) hay Siren (SI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Umee (UMEE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Solana (SOL) hay Polkadot (DOT) Nên mua Solana (SOL) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Solana (SOL) hay Injective (INJ) Nên mua Solana (SOL) hay Kusama (KSM) Nên mua Solana (SOL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Solana (SOL) hay FTX Token (FTT) Nên mua Solana (SOL) hay DODO (DODO) Nên mua Solana (SOL) hay Serum (SRM) Nên mua Solana (SOL) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Solana (SOL) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Solana (SOL) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Solana (SOL) hay Kylin (KYL) Nên mua Solana (SOL) hay MAPS (MAPS) Nên mua Solana (SOL) hay Convergence (CONV) Nên mua Solana (SOL) hay Opium (OPIUM) Nên mua Solana (SOL) hay Standard (STND) Nên mua Solana (SOL) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Solana (SOL) hay Siren (SI) Nên mua Solana (SOL) hay Umee (UMEE) Nên mua Solana (SOL) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Polkadot (DOT) hay Avalanche (AVAX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Injective (INJ) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kusama (KSM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay FTX Token (FTT) Nên mua Polkadot (DOT) hay DODO (DODO) Nên mua Polkadot (DOT) hay Serum (SRM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Polkadot (DOT) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Kylin (KYL) Nên mua Polkadot (DOT) hay MAPS (MAPS) Nên mua Polkadot (DOT) hay Convergence (CONV) Nên mua Polkadot (DOT) hay Opium (OPIUM) Nên mua Polkadot (DOT) hay Standard (STND) Nên mua Polkadot (DOT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Polkadot (DOT) hay Siren (SI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Umee (UMEE) Nên mua Polkadot (DOT) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Injective (INJ) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Kusama (KSM) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Avalanche (AVAX) hay FTX Token (FTT) Nên mua Avalanche (AVAX) hay DODO (DODO) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Serum (SRM) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Kylin (KYL) Nên mua Avalanche (AVAX) hay MAPS (MAPS) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Convergence (CONV) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Opium (OPIUM) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Standard (STND) Nên mua Avalanche (AVAX) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Siren (SI) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Umee (UMEE) Nên mua Avalanche (AVAX) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Injective (INJ) hay Kusama (KSM) Nên mua Injective (INJ) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Injective (INJ) hay FTX Token (FTT) Nên mua Injective (INJ) hay DODO (DODO) Nên mua Injective (INJ) hay Serum (SRM) Nên mua Injective (INJ) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Injective (INJ) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Injective (INJ) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Injective (INJ) hay Kylin (KYL) Nên mua Injective (INJ) hay MAPS (MAPS) Nên mua Injective (INJ) hay Convergence (CONV) Nên mua Injective (INJ) hay Opium (OPIUM) Nên mua Injective (INJ) hay Standard (STND) Nên mua Injective (INJ) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Injective (INJ) hay Siren (SI) Nên mua Injective (INJ) hay Umee (UMEE) Nên mua Injective (INJ) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Kusama (KSM) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Kusama (KSM) hay FTX Token (FTT) Nên mua Kusama (KSM) hay DODO (DODO) Nên mua Kusama (KSM) hay Serum (SRM) Nên mua Kusama (KSM) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Kusama (KSM) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Kusama (KSM) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Kusama (KSM) hay Kylin (KYL) Nên mua Kusama (KSM) hay MAPS (MAPS) Nên mua Kusama (KSM) hay Convergence (CONV) Nên mua Kusama (KSM) hay Opium (OPIUM) Nên mua Kusama (KSM) hay Standard (STND) Nên mua Kusama (KSM) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Kusama (KSM) hay Siren (SI) Nên mua Kusama (KSM) hay Umee (UMEE) Nên mua Kusama (KSM) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Nervos Network (CKB) hay FTX Token (FTT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay DODO (DODO) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Serum (SRM) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Kylin (KYL) Nên mua Nervos Network (CKB) hay MAPS (MAPS) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Convergence (CONV) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Opium (OPIUM) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Standard (STND) Nên mua Nervos Network (CKB) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Siren (SI) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Umee (UMEE) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Jet Protocol (JET) Nên mua FTX Token (FTT) hay DODO (DODO) Nên mua FTX Token (FTT) hay Serum (SRM) Nên mua FTX Token (FTT) hay Linear Finance (LINA) Nên mua FTX Token (FTT) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua FTX Token (FTT) hay Bonfida (FIDA) Nên mua FTX Token (FTT) hay Kylin (KYL) Nên mua FTX Token (FTT) hay MAPS (MAPS) Nên mua FTX Token (FTT) hay Convergence (CONV) Nên mua FTX Token (FTT) hay Opium (OPIUM) Nên mua FTX Token (FTT) hay Standard (STND) Nên mua FTX Token (FTT) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua FTX Token (FTT) hay Siren (SI) Nên mua FTX Token (FTT) hay Umee (UMEE) Nên mua FTX Token (FTT) hay Jet Protocol (JET) Nên mua DODO (DODO) hay Serum (SRM) Nên mua DODO (DODO) hay Linear Finance (LINA) Nên mua DODO (DODO) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua DODO (DODO) hay Bonfida (FIDA) Nên mua DODO (DODO) hay Kylin (KYL) Nên mua DODO (DODO) hay MAPS (MAPS) Nên mua DODO (DODO) hay Convergence (CONV) Nên mua DODO (DODO) hay Opium (OPIUM) Nên mua DODO (DODO) hay Standard (STND) Nên mua DODO (DODO) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua DODO (DODO) hay Siren (SI) Nên mua DODO (DODO) hay Umee (UMEE) Nên mua DODO (DODO) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Serum (SRM) hay Linear Finance (LINA) Nên mua Serum (SRM) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Serum (SRM) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Serum (SRM) hay Kylin (KYL) Nên mua Serum (SRM) hay MAPS (MAPS) Nên mua Serum (SRM) hay Convergence (CONV) Nên mua Serum (SRM) hay Opium (OPIUM) Nên mua Serum (SRM) hay Standard (STND) Nên mua Serum (SRM) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Serum (SRM) hay Siren (SI) Nên mua Serum (SRM) hay Umee (UMEE) Nên mua Serum (SRM) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Perpetual Protocol (PERP) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Kylin (KYL) Nên mua Linear Finance (LINA) hay MAPS (MAPS) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Convergence (CONV) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Opium (OPIUM) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Standard (STND) Nên mua Linear Finance (LINA) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Siren (SI) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Umee (UMEE) Nên mua Linear Finance (LINA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Bonfida (FIDA) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Kylin (KYL) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay MAPS (MAPS) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Convergence (CONV) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Opium (OPIUM) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Standard (STND) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Siren (SI) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Umee (UMEE) Nên mua Perpetual Protocol (PERP) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Kylin (KYL) Nên mua Bonfida (FIDA) hay MAPS (MAPS) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Convergence (CONV) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Opium (OPIUM) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Standard (STND) Nên mua Bonfida (FIDA) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Siren (SI) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Umee (UMEE) Nên mua Bonfida (FIDA) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Kylin (KYL) hay MAPS (MAPS) Nên mua Kylin (KYL) hay Convergence (CONV) Nên mua Kylin (KYL) hay Opium (OPIUM) Nên mua Kylin (KYL) hay Standard (STND) Nên mua Kylin (KYL) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Kylin (KYL) hay Siren (SI) Nên mua Kylin (KYL) hay Umee (UMEE) Nên mua Kylin (KYL) hay Jet Protocol (JET) Nên mua MAPS (MAPS) hay Convergence (CONV) Nên mua MAPS (MAPS) hay Opium (OPIUM) Nên mua MAPS (MAPS) hay Standard (STND) Nên mua MAPS (MAPS) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua MAPS (MAPS) hay Siren (SI) Nên mua MAPS (MAPS) hay Umee (UMEE) Nên mua MAPS (MAPS) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Convergence (CONV) hay Opium (OPIUM) Nên mua Convergence (CONV) hay Standard (STND) Nên mua Convergence (CONV) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Convergence (CONV) hay Siren (SI) Nên mua Convergence (CONV) hay Umee (UMEE) Nên mua Convergence (CONV) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Opium (OPIUM) hay Standard (STND) Nên mua Opium (OPIUM) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Opium (OPIUM) hay Siren (SI) Nên mua Opium (OPIUM) hay Umee (UMEE) Nên mua Opium (OPIUM) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Standard (STND) hay PowerTrade Fuel (PTF) Nên mua Standard (STND) hay Siren (SI) Nên mua Standard (STND) hay Umee (UMEE) Nên mua Standard (STND) hay Jet Protocol (JET) Nên mua PowerTrade Fuel (PTF) hay Siren (SI) Nên mua PowerTrade Fuel (PTF) hay Umee (UMEE) Nên mua PowerTrade Fuel (PTF) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Siren (SI) hay Umee (UMEE) Nên mua Siren (SI) hay Jet Protocol (JET) Nên mua Umee (UMEE) hay Jet Protocol (JET)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…