Quỹ Đầu Tư Boostvc

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Boostvc đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,368,739,700.08
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

Monero (XMR)

Vốn Hóa Thị Trường

2,845,312,673.89
$US

KL giao dịch trong 24

94,704,105.00
$US

KL giao dịch trong 24

94,704,105.00
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

2,445,095,306.86
$US

KL giao dịch trong 24

326,691,757.20
$US

KL giao dịch trong 24

326,691,757.20
$US

Decentraland (MANA)

Vốn Hóa Thị Trường

1,148,046,787.13
$US

KL giao dịch trong 24

109,281,342.85
$US

KL giao dịch trong 24

109,281,342.85
$US

Tezos (XTZ)

Vốn Hóa Thị Trường

1,104,962,727.30
$US

KL giao dịch trong 24

30,926,300.94
$US

KL giao dịch trong 24

30,926,300.94
$US

Zcash (ZEC)

Vốn Hóa Thị Trường

586,581,971.28
$US

KL giao dịch trong 24

41,501,766.33
$US

KL giao dịch trong 24

41,501,766.33
$US

0x (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

201,136,563.03
$US

KL giao dịch trong 24

20,529,729.62
$US

KL giao dịch trong 24

20,529,729.62
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

183,299,206.96
$US

KL giao dịch trong 24

4,223,788.69
$US

KL giao dịch trong 24

4,223,788.69
$US

SKALE (SKL)

Vốn Hóa Thị Trường

173,298,173.12
$US

KL giao dịch trong 24

17,773,152.44
$US

KL giao dịch trong 24

17,773,152.44
$US

Aragon (ANT)

Vốn Hóa Thị Trường

94,738,341.10
$US

KL giao dịch trong 24

8,105,899.34
$US

KL giao dịch trong 24

8,105,899.34
$US

Handshake (HNS)

Vốn Hóa Thị Trường

21,170,597.57
$US

KL giao dịch trong 24

47,995.34
$US

KL giao dịch trong 24

47,995.34
$US

district0x (DNT)

Vốn Hóa Thị Trường

18,994,928.15
$US

KL giao dịch trong 24

298,227.76
$US

KL giao dịch trong 24

298,227.76
$US

Ripio Credit Network (RCN)

Vốn Hóa Thị Trường

1,376,047.07
$US

KL giao dịch trong 24

15,629.68
$US

KL giao dịch trong 24

15,629.68
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Boostvc

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Monero (XMR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Decentraland (MANA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Tezos (XTZ) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Zcash (ZEC) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay SKALE (SKL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aragon (ANT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Handshake (HNS) Nên mua Bitcoin (BTC) hay district0x (DNT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Monero (XMR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Decentraland (MANA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Tezos (XTZ) Nên mua Ethereum (ETH) hay Zcash (ZEC) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay SKALE (SKL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aragon (ANT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Handshake (HNS) Nên mua Ethereum (ETH) hay district0x (DNT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Polkadot (DOT) hay Monero (XMR) Nên mua Polkadot (DOT) hay Filecoin (FIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Decentraland (MANA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Tezos (XTZ) Nên mua Polkadot (DOT) hay Zcash (ZEC) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Polkadot (DOT) hay SKALE (SKL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aragon (ANT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Handshake (HNS) Nên mua Polkadot (DOT) hay district0x (DNT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Monero (XMR) hay Filecoin (FIL) Nên mua Monero (XMR) hay Decentraland (MANA) Nên mua Monero (XMR) hay Tezos (XTZ) Nên mua Monero (XMR) hay Zcash (ZEC) Nên mua Monero (XMR) hay 0x (ZRX) Nên mua Monero (XMR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Monero (XMR) hay SKALE (SKL) Nên mua Monero (XMR) hay Aragon (ANT) Nên mua Monero (XMR) hay Handshake (HNS) Nên mua Monero (XMR) hay district0x (DNT) Nên mua Monero (XMR) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Filecoin (FIL) hay Decentraland (MANA) Nên mua Filecoin (FIL) hay Tezos (XTZ) Nên mua Filecoin (FIL) hay Zcash (ZEC) Nên mua Filecoin (FIL) hay 0x (ZRX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Filecoin (FIL) hay SKALE (SKL) Nên mua Filecoin (FIL) hay Aragon (ANT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Handshake (HNS) Nên mua Filecoin (FIL) hay district0x (DNT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Decentraland (MANA) hay Tezos (XTZ) Nên mua Decentraland (MANA) hay Zcash (ZEC) Nên mua Decentraland (MANA) hay 0x (ZRX) Nên mua Decentraland (MANA) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Decentraland (MANA) hay SKALE (SKL) Nên mua Decentraland (MANA) hay Aragon (ANT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Handshake (HNS) Nên mua Decentraland (MANA) hay district0x (DNT) Nên mua Decentraland (MANA) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Tezos (XTZ) hay Zcash (ZEC) Nên mua Tezos (XTZ) hay 0x (ZRX) Nên mua Tezos (XTZ) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Tezos (XTZ) hay SKALE (SKL) Nên mua Tezos (XTZ) hay Aragon (ANT) Nên mua Tezos (XTZ) hay Handshake (HNS) Nên mua Tezos (XTZ) hay district0x (DNT) Nên mua Tezos (XTZ) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Zcash (ZEC) hay 0x (ZRX) Nên mua Zcash (ZEC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Zcash (ZEC) hay SKALE (SKL) Nên mua Zcash (ZEC) hay Aragon (ANT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Handshake (HNS) Nên mua Zcash (ZEC) hay district0x (DNT) Nên mua Zcash (ZEC) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua 0x (ZRX) hay Keep Network (KEEP) Nên mua 0x (ZRX) hay SKALE (SKL) Nên mua 0x (ZRX) hay Aragon (ANT) Nên mua 0x (ZRX) hay Handshake (HNS) Nên mua 0x (ZRX) hay district0x (DNT) Nên mua 0x (ZRX) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Keep Network (KEEP) hay SKALE (SKL) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Aragon (ANT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Handshake (HNS) Nên mua Keep Network (KEEP) hay district0x (DNT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua SKALE (SKL) hay Aragon (ANT) Nên mua SKALE (SKL) hay Handshake (HNS) Nên mua SKALE (SKL) hay district0x (DNT) Nên mua SKALE (SKL) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Aragon (ANT) hay Handshake (HNS) Nên mua Aragon (ANT) hay district0x (DNT) Nên mua Aragon (ANT) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua Handshake (HNS) hay district0x (DNT) Nên mua Handshake (HNS) hay Ripio Credit Network (RCN) Nên mua district0x (DNT) hay Ripio Credit Network (RCN)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…