Quỹ Đầu Tư Blockchain Capital

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ Blockchain Capital đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

549,500,609,766.34
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

KL giao dịch trong 24

36,146,845,614.84
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

222,466,005,740.15
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

KL giao dịch trong 24

10,764,089,915.12
$US

Polkadot (DOT)

Vốn Hóa Thị Trường

7,368,739,700.08
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

KL giao dịch trong 24

217,319,504.99
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

4,935,811,703.67
$US

KL giao dịch trong 24

99,263,578.90
$US

KL giao dịch trong 24

99,263,578.90
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

2,445,095,306.86
$US

KL giao dịch trong 24

326,691,757.20
$US

KL giao dịch trong 24

326,691,757.20
$US

Stacks (STX)

Vốn Hóa Thị Trường

1,618,063,221.47
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

KL giao dịch trong 24

404,439,709.43
$US

Aave (AAVE)

Vốn Hóa Thị Trường

1,111,678,839.78
$US

KL giao dịch trong 24

68,599,344.75
$US

KL giao dịch trong 24

68,599,344.75
$US

1inch Network (1INCH)

Vốn Hóa Thị Trường

443,233,643.81
$US

KL giao dịch trong 24

34,836,946.99
$US

KL giao dịch trong 24

34,836,946.99
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

352,624,279.62
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

KL giao dịch trong 24

40,842,172.45
$US

yearn.finance (YFI)

Vốn Hóa Thị Trường

323,255,094.75
$US

KL giao dịch trong 24

48,429,141.15
$US

KL giao dịch trong 24

48,429,141.15
$US

Arweave (AR)

Vốn Hóa Thị Trường

298,003,951.40
$US

KL giao dịch trong 24

24,337,375.85
$US

KL giao dịch trong 24

24,337,375.85
$US

SushiSwap (SUSHI)

Vốn Hóa Thị Trường

270,247,249.14
$US

KL giao dịch trong 24

41,188,271.57
$US

KL giao dịch trong 24

41,188,271.57
$US

Nervos Network (CKB)

Vốn Hóa Thị Trường

235,940,697.46
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

KL giao dịch trong 24

62,942,908.53
$US

0x (ZRX)

Vốn Hóa Thị Trường

201,136,563.03
$US

KL giao dịch trong 24

20,529,729.62
$US

KL giao dịch trong 24

20,529,729.62
$US

UMA (UMA)

Vốn Hóa Thị Trường

145,178,057.55
$US

KL giao dịch trong 24

59,798,777.81
$US

KL giao dịch trong 24

59,798,777.81
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

62,410,143.07
$US

KL giao dịch trong 24

3,625,740.54
$US

KL giao dịch trong 24

3,625,740.54
$US

Badger DAO (BADGER)

Vốn Hóa Thị Trường

61,569,451.45
$US

KL giao dịch trong 24

7,661,148.42
$US

KL giao dịch trong 24

7,661,148.42
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư Blockchain Capital

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Polkadot (DOT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Stacks (STX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Aave (AAVE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Arweave (AR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Bitcoin (BTC) hay 0x (ZRX) Nên mua Bitcoin (BTC) hay UMA (UMA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Ethereum (ETH) hay Polkadot (DOT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Stacks (STX) Nên mua Ethereum (ETH) hay Aave (AAVE) Nên mua Ethereum (ETH) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Arweave (AR) Nên mua Ethereum (ETH) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Ethereum (ETH) hay 0x (ZRX) Nên mua Ethereum (ETH) hay UMA (UMA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Polkadot (DOT) hay Uniswap (UNI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Filecoin (FIL) Nên mua Polkadot (DOT) hay Stacks (STX) Nên mua Polkadot (DOT) hay Aave (AAVE) Nên mua Polkadot (DOT) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Polkadot (DOT) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Polkadot (DOT) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Arweave (AR) Nên mua Polkadot (DOT) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Polkadot (DOT) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Polkadot (DOT) hay 0x (ZRX) Nên mua Polkadot (DOT) hay UMA (UMA) Nên mua Polkadot (DOT) hay Orchid (OXT) Nên mua Polkadot (DOT) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Uniswap (UNI) hay Filecoin (FIL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Stacks (STX) Nên mua Uniswap (UNI) hay Aave (AAVE) Nên mua Uniswap (UNI) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Uniswap (UNI) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Uniswap (UNI) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Arweave (AR) Nên mua Uniswap (UNI) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Uniswap (UNI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Uniswap (UNI) hay 0x (ZRX) Nên mua Uniswap (UNI) hay UMA (UMA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Orchid (OXT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Filecoin (FIL) hay Stacks (STX) Nên mua Filecoin (FIL) hay Aave (AAVE) Nên mua Filecoin (FIL) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Filecoin (FIL) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Filecoin (FIL) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Filecoin (FIL) hay Arweave (AR) Nên mua Filecoin (FIL) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Filecoin (FIL) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Filecoin (FIL) hay 0x (ZRX) Nên mua Filecoin (FIL) hay UMA (UMA) Nên mua Filecoin (FIL) hay Orchid (OXT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Stacks (STX) hay Aave (AAVE) Nên mua Stacks (STX) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Stacks (STX) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Stacks (STX) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Stacks (STX) hay Arweave (AR) Nên mua Stacks (STX) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Stacks (STX) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Stacks (STX) hay 0x (ZRX) Nên mua Stacks (STX) hay UMA (UMA) Nên mua Stacks (STX) hay Orchid (OXT) Nên mua Stacks (STX) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Aave (AAVE) hay 1inch Network (1INCH) Nên mua Aave (AAVE) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Aave (AAVE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Aave (AAVE) hay Arweave (AR) Nên mua Aave (AAVE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Aave (AAVE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Aave (AAVE) hay 0x (ZRX) Nên mua Aave (AAVE) hay UMA (UMA) Nên mua Aave (AAVE) hay Orchid (OXT) Nên mua Aave (AAVE) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay yearn.finance (YFI) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Arweave (AR) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Nervos Network (CKB) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay 0x (ZRX) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay UMA (UMA) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Orchid (OXT) Nên mua 1inch Network (1INCH) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay yearn.finance (YFI) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Arweave (AR) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay 0x (ZRX) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay UMA (UMA) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Orchid (OXT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Arweave (AR) Nên mua yearn.finance (YFI) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua yearn.finance (YFI) hay 0x (ZRX) Nên mua yearn.finance (YFI) hay UMA (UMA) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Orchid (OXT) Nên mua yearn.finance (YFI) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Arweave (AR) hay SushiSwap (SUSHI) Nên mua Arweave (AR) hay Nervos Network (CKB) Nên mua Arweave (AR) hay 0x (ZRX) Nên mua Arweave (AR) hay UMA (UMA) Nên mua Arweave (AR) hay Orchid (OXT) Nên mua Arweave (AR) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Nervos Network (CKB) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay 0x (ZRX) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay UMA (UMA) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Orchid (OXT) Nên mua SushiSwap (SUSHI) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Nervos Network (CKB) hay 0x (ZRX) Nên mua Nervos Network (CKB) hay UMA (UMA) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Orchid (OXT) Nên mua Nervos Network (CKB) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua 0x (ZRX) hay UMA (UMA) Nên mua 0x (ZRX) hay Orchid (OXT) Nên mua 0x (ZRX) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua UMA (UMA) hay Orchid (OXT) Nên mua UMA (UMA) hay Badger DAO (BADGER) Nên mua Orchid (OXT) hay Badger DAO (BADGER)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…