Quỹ Đầu Tư A16z

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ A16z đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

317,216,426,141.62
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

KL giao dịch trong 24

17,880,103,065.32
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

148,128,889,219.72
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

KL giao dịch trong 24

5,261,580,548.89
$US

XRP (XRP)

Vốn Hóa Thị Trường

20,180,414,157.59
$US

KL giao dịch trong 24

666,662,079.74
$US

KL giao dịch trong 24

666,662,079.74
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

4,185,532,791.54
$US

KL giao dịch trong 24

94,125,213.12
$US

KL giao dịch trong 24

94,125,213.12
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

1,407,695,069.12
$US

KL giao dịch trong 24

75,736,650.48
$US

KL giao dịch trong 24

75,736,650.48
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

1,167,124,971.59
$US

KL giao dịch trong 24

22,981,555.87
$US

KL giao dịch trong 24

22,981,555.87
$US

Internet Computer (ICP)

Vốn Hóa Thị Trường

1,074,406,235.05
$US

KL giao dịch trong 24

24,729,593.89
$US

KL giao dịch trong 24

24,729,593.89
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

634,321,205.09
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

KL giao dịch trong 24

25,405,339.25
$US

Arweave (AR)

Vốn Hóa Thị Trường

309,983,684.17
$US

KL giao dịch trong 24

16,405,654.36
$US

KL giao dịch trong 24

16,405,654.36
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

279,658,079.18
$US

KL giao dịch trong 24

12,432,407.00
$US

KL giao dịch trong 24

12,432,407.00
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

262,555,477.12
$US

KL giao dịch trong 24

13,936,599.11
$US

KL giao dịch trong 24

13,936,599.11
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

243,017,959.36
$US

KL giao dịch trong 24

8,298,855.55
$US

KL giao dịch trong 24

8,298,855.55
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

73,446,435.94
$US

KL giao dịch trong 24

828,368.44
$US

KL giao dịch trong 24

828,368.44
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

56,469,631.50
$US

KL giao dịch trong 24

3,294,310.36
$US

KL giao dịch trong 24

3,294,310.36
$US

Rally (RLY)

Vốn Hóa Thị Trường

38,752,901.61
$US

KL giao dịch trong 24

3,183,979.67
$US

KL giao dịch trong 24

3,183,979.67
$US

Yield Guild Games (YGG)

Vốn Hóa Thị Trường

24,930,565.78
$US

KL giao dịch trong 24

8,252,387.70
$US

KL giao dịch trong 24

8,252,387.70
$US

League of Kingdoms Arena (LOKA)

Vốn Hóa Thị Trường

24,462,717.58
$US

KL giao dịch trong 24

3,667,663.22
$US

KL giao dịch trong 24

3,667,663.22
$US

Handshake (HNS)

Vốn Hóa Thị Trường

11,606,307.43
$US

KL giao dịch trong 24

23,590.83
$US

KL giao dịch trong 24

23,590.83
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư A16z

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay XRP (XRP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Flow (FLOW) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Arweave (AR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Rally (RLY) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Bitcoin (BTC) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Handshake (HNS) Nên mua Ethereum (ETH) hay XRP (XRP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Flow (FLOW) Nên mua Ethereum (ETH) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Arweave (AR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Rally (RLY) Nên mua Ethereum (ETH) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Ethereum (ETH) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Ethereum (ETH) hay Handshake (HNS) Nên mua XRP (XRP) hay Uniswap (UNI) Nên mua XRP (XRP) hay Filecoin (FIL) Nên mua XRP (XRP) hay Flow (FLOW) Nên mua XRP (XRP) hay Internet Computer (ICP) Nên mua XRP (XRP) hay Maker (MKR) Nên mua XRP (XRP) hay Arweave (AR) Nên mua XRP (XRP) hay Compound (COMP) Nên mua XRP (XRP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua XRP (XRP) hay Celo (CELO) Nên mua XRP (XRP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua XRP (XRP) hay Orchid (OXT) Nên mua XRP (XRP) hay Rally (RLY) Nên mua XRP (XRP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua XRP (XRP) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua XRP (XRP) hay Handshake (HNS) Nên mua Uniswap (UNI) hay Filecoin (FIL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Flow (FLOW) Nên mua Uniswap (UNI) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Maker (MKR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Arweave (AR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Compound (COMP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Celo (CELO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Orchid (OXT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Rally (RLY) Nên mua Uniswap (UNI) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Uniswap (UNI) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Uniswap (UNI) hay Handshake (HNS) Nên mua Filecoin (FIL) hay Flow (FLOW) Nên mua Filecoin (FIL) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Maker (MKR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Arweave (AR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Compound (COMP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Filecoin (FIL) hay Celo (CELO) Nên mua Filecoin (FIL) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Orchid (OXT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Rally (RLY) Nên mua Filecoin (FIL) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Filecoin (FIL) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Filecoin (FIL) hay Handshake (HNS) Nên mua Flow (FLOW) hay Internet Computer (ICP) Nên mua Flow (FLOW) hay Maker (MKR) Nên mua Flow (FLOW) hay Arweave (AR) Nên mua Flow (FLOW) hay Compound (COMP) Nên mua Flow (FLOW) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Flow (FLOW) hay Celo (CELO) Nên mua Flow (FLOW) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Flow (FLOW) hay Orchid (OXT) Nên mua Flow (FLOW) hay Rally (RLY) Nên mua Flow (FLOW) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Flow (FLOW) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Flow (FLOW) hay Handshake (HNS) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Maker (MKR) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Arweave (AR) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Compound (COMP) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Celo (CELO) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Orchid (OXT) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Rally (RLY) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Internet Computer (ICP) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Internet Computer (ICP) hay Handshake (HNS) Nên mua Maker (MKR) hay Arweave (AR) Nên mua Maker (MKR) hay Compound (COMP) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Maker (MKR) hay Orchid (OXT) Nên mua Maker (MKR) hay Rally (RLY) Nên mua Maker (MKR) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Maker (MKR) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Maker (MKR) hay Handshake (HNS) Nên mua Arweave (AR) hay Compound (COMP) Nên mua Arweave (AR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Arweave (AR) hay Celo (CELO) Nên mua Arweave (AR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Arweave (AR) hay Orchid (OXT) Nên mua Arweave (AR) hay Rally (RLY) Nên mua Arweave (AR) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Arweave (AR) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Arweave (AR) hay Handshake (HNS) Nên mua Compound (COMP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Compound (COMP) hay Celo (CELO) Nên mua Compound (COMP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Compound (COMP) hay Orchid (OXT) Nên mua Compound (COMP) hay Rally (RLY) Nên mua Compound (COMP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Compound (COMP) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Compound (COMP) hay Handshake (HNS) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Celo (CELO) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Orchid (OXT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Rally (RLY) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Handshake (HNS) Nên mua Celo (CELO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Celo (CELO) hay Orchid (OXT) Nên mua Celo (CELO) hay Rally (RLY) Nên mua Celo (CELO) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Celo (CELO) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Celo (CELO) hay Handshake (HNS) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Orchid (OXT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Rally (RLY) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Keep Network (KEEP) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Handshake (HNS) Nên mua Orchid (OXT) hay Rally (RLY) Nên mua Orchid (OXT) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Orchid (OXT) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Orchid (OXT) hay Handshake (HNS) Nên mua Rally (RLY) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Rally (RLY) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Rally (RLY) hay Handshake (HNS) Nên mua Yield Guild Games (YGG) hay League of Kingdoms Arena (LOKA) Nên mua Yield Guild Games (YGG) hay Handshake (HNS) Nên mua League of Kingdoms Arena (LOKA) hay Handshake (HNS)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…