Quỹ Đầu Tư A16z

Thông tin đáng để tham khảo

Thông tin những nhà đầu tư có thể nên biết

Danh mục coin mà quỹ A16z đã đầu tư

Bitcoin (BTC)

Vốn Hóa Thị Trường

550,192,227,052.92
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

KL giao dịch trong 24

30,801,065,725.37
$US

Ethereum (ETH)

Vốn Hóa Thị Trường

233,703,064,792.93
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

KL giao dịch trong 24

15,756,355,485.12
$US

XRP (XRP)

Vốn Hóa Thị Trường

19,625,377,005.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,659,712,862.07
$US

KL giao dịch trong 24

1,659,712,862.07
$US

Uniswap (UNI)

Vốn Hóa Thị Trường

3,650,076,803.11
$US

KL giao dịch trong 24

158,916,105.89
$US

KL giao dịch trong 24

158,916,105.89
$US

Flow (FLOW)

Vốn Hóa Thị Trường

2,812,106,667.05
$US

KL giao dịch trong 24

84,409,739.46
$US

KL giao dịch trong 24

84,409,739.46
$US

Filecoin (FIL)

Vốn Hóa Thị Trường

1,647,795,718.83
$US

KL giao dịch trong 24

251,833,294.33
$US

KL giao dịch trong 24

251,833,294.33
$US

Maker (MKR)

Vốn Hóa Thị Trường

1,355,054,156.33
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

KL giao dịch trong 24

127,187,886.34
$US

Celo (CELO)

Vốn Hóa Thị Trường

559,505,583.13
$US

KL giao dịch trong 24

36,388,111.63
$US

KL giao dịch trong 24

36,388,111.63
$US

Arweave (AR)

Vốn Hóa Thị Trường

486,227,753.89
$US

KL giao dịch trong 24

44,599,789.96
$US

KL giao dịch trong 24

44,599,789.96
$US

Compound (COMP)

Vốn Hóa Thị Trường

453,376,238.37
$US

KL giao dịch trong 24

50,885,164.80
$US

KL giao dịch trong 24

50,885,164.80
$US

Oasis Network (ROSE)

Vốn Hóa Thị Trường

321,956,307.13
$US

KL giao dịch trong 24

73,089,050.36
$US

KL giao dịch trong 24

73,089,050.36
$US

Rally (RLY)

Vốn Hóa Thị Trường

184,464,590.07
$US

KL giao dịch trong 24

1,399,599.82
$US

KL giao dịch trong 24

1,399,599.82
$US

Keep Network (KEEP)

Vốn Hóa Thị Trường

171,279,931.93
$US

KL giao dịch trong 24

1,688,828.02
$US

KL giao dịch trong 24

1,688,828.02
$US

Orchid (OXT)

Vốn Hóa Thị Trường

84,509,424.46
$US

KL giao dịch trong 24

15,286,183.34
$US

KL giao dịch trong 24

15,286,183.34
$US

Yield Guild Games (YGG)

Vốn Hóa Thị Trường

66,033,275.74
$US

KL giao dịch trong 24

20,504,477.20
$US

KL giao dịch trong 24

20,504,477.20
$US

Handshake (HNS)

Vốn Hóa Thị Trường

38,261,110.03
$US

KL giao dịch trong 24

62,703.35
$US

KL giao dịch trong 24

62,703.35
$US

Bài viết so sánh giữa các đồng coin trong danh mục của quỹ đầu tư A16z

Nên mua Bitcoin (BTC) hay Ethereum (ETH) Nên mua Bitcoin (BTC) hay XRP (XRP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Uniswap (UNI) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Flow (FLOW) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Filecoin (FIL) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Maker (MKR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Celo (CELO) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Arweave (AR) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Compound (COMP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Rally (RLY) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Orchid (OXT) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Bitcoin (BTC) hay Handshake (HNS) Nên mua Ethereum (ETH) hay XRP (XRP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Uniswap (UNI) Nên mua Ethereum (ETH) hay Flow (FLOW) Nên mua Ethereum (ETH) hay Filecoin (FIL) Nên mua Ethereum (ETH) hay Maker (MKR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Celo (CELO) Nên mua Ethereum (ETH) hay Arweave (AR) Nên mua Ethereum (ETH) hay Compound (COMP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Ethereum (ETH) hay Rally (RLY) Nên mua Ethereum (ETH) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Ethereum (ETH) hay Orchid (OXT) Nên mua Ethereum (ETH) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Ethereum (ETH) hay Handshake (HNS) Nên mua XRP (XRP) hay Uniswap (UNI) Nên mua XRP (XRP) hay Flow (FLOW) Nên mua XRP (XRP) hay Filecoin (FIL) Nên mua XRP (XRP) hay Maker (MKR) Nên mua XRP (XRP) hay Celo (CELO) Nên mua XRP (XRP) hay Arweave (AR) Nên mua XRP (XRP) hay Compound (COMP) Nên mua XRP (XRP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua XRP (XRP) hay Rally (RLY) Nên mua XRP (XRP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua XRP (XRP) hay Orchid (OXT) Nên mua XRP (XRP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua XRP (XRP) hay Handshake (HNS) Nên mua Uniswap (UNI) hay Flow (FLOW) Nên mua Uniswap (UNI) hay Filecoin (FIL) Nên mua Uniswap (UNI) hay Maker (MKR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Celo (CELO) Nên mua Uniswap (UNI) hay Arweave (AR) Nên mua Uniswap (UNI) hay Compound (COMP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Uniswap (UNI) hay Rally (RLY) Nên mua Uniswap (UNI) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Uniswap (UNI) hay Orchid (OXT) Nên mua Uniswap (UNI) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Uniswap (UNI) hay Handshake (HNS) Nên mua Flow (FLOW) hay Filecoin (FIL) Nên mua Flow (FLOW) hay Maker (MKR) Nên mua Flow (FLOW) hay Celo (CELO) Nên mua Flow (FLOW) hay Arweave (AR) Nên mua Flow (FLOW) hay Compound (COMP) Nên mua Flow (FLOW) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Flow (FLOW) hay Rally (RLY) Nên mua Flow (FLOW) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Flow (FLOW) hay Orchid (OXT) Nên mua Flow (FLOW) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Flow (FLOW) hay Handshake (HNS) Nên mua Filecoin (FIL) hay Maker (MKR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Celo (CELO) Nên mua Filecoin (FIL) hay Arweave (AR) Nên mua Filecoin (FIL) hay Compound (COMP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Filecoin (FIL) hay Rally (RLY) Nên mua Filecoin (FIL) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Filecoin (FIL) hay Orchid (OXT) Nên mua Filecoin (FIL) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Filecoin (FIL) hay Handshake (HNS) Nên mua Maker (MKR) hay Celo (CELO) Nên mua Maker (MKR) hay Arweave (AR) Nên mua Maker (MKR) hay Compound (COMP) Nên mua Maker (MKR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Maker (MKR) hay Rally (RLY) Nên mua Maker (MKR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Maker (MKR) hay Orchid (OXT) Nên mua Maker (MKR) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Maker (MKR) hay Handshake (HNS) Nên mua Celo (CELO) hay Arweave (AR) Nên mua Celo (CELO) hay Compound (COMP) Nên mua Celo (CELO) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Celo (CELO) hay Rally (RLY) Nên mua Celo (CELO) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Celo (CELO) hay Orchid (OXT) Nên mua Celo (CELO) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Celo (CELO) hay Handshake (HNS) Nên mua Arweave (AR) hay Compound (COMP) Nên mua Arweave (AR) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Arweave (AR) hay Rally (RLY) Nên mua Arweave (AR) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Arweave (AR) hay Orchid (OXT) Nên mua Arweave (AR) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Arweave (AR) hay Handshake (HNS) Nên mua Compound (COMP) hay Oasis Network (ROSE) Nên mua Compound (COMP) hay Rally (RLY) Nên mua Compound (COMP) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Compound (COMP) hay Orchid (OXT) Nên mua Compound (COMP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Compound (COMP) hay Handshake (HNS) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Rally (RLY) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Orchid (OXT) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Oasis Network (ROSE) hay Handshake (HNS) Nên mua Rally (RLY) hay Keep Network (KEEP) Nên mua Rally (RLY) hay Orchid (OXT) Nên mua Rally (RLY) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Rally (RLY) hay Handshake (HNS) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Orchid (OXT) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Keep Network (KEEP) hay Handshake (HNS) Nên mua Orchid (OXT) hay Yield Guild Games (YGG) Nên mua Orchid (OXT) hay Handshake (HNS) Nên mua Yield Guild Games (YGG) hay Handshake (HNS)

Chỉ 5% NHÀ ĐẦU TƯ biết các thông tin này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Loading…